เชียงใหม่ พระคัมภีร์จัดการประชุมใหญ่ของพยานพระยะโฮวา 6-8 พฤศจิกายน 2558

Share This:

ณ โถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระคัมภีร์จัดการแถลงข่าวการประชุมใหญ่ของพยานพระยะโฮวา (Jehovah’s Witnesses) ปี 2015 โดยมี คุณเนตรนภา    สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ให้เกียรติร่วมแถลงข่าว  พร้อมคุณปาษาณ โชติแก้ว  ผู้แทนมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระคัมภีร์  และคุณสัตยา ผ่องศรี  ผู้ดูแลระเบียบวาระการประชุมพิเศษ 2015เชียงใหม่ เป็นผู้แถลงข่าว

คุณเนตรนภา  สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครและรักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษากล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้  นับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่  จากการใช้จ่ายเงินด้านการท่องเที่ยวของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 7,000 คน  ซึ่งจะเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ เช่น  เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  ปางช้าง  คุ้มเสือ หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง เป็นต้น  โดยข้อมูลอ้างอิงจากสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ได้ประเมินค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยคิดเป็นจำนวน 12,365.21 บาท/คน  ซึ่งคำนวณจากตัวเลขผู้เข้าร่วมประชุมคาดว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นการกระจายรายได้ในจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 605,895,290 บาท  สำหรับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)นั้น  ได้เตรียมความพร้อมของศูนย์ประชุมฯ ในการรองรับการจัดประชุมเป็นที่เรียบร้อย  รวมทั้งได้เตรียมการให้บริการท่องเที่ยวเชียงใหม่     ไนท์ซาฟารีแก่ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

คุณปาษาณ โชติแก้ว  ผู้แทนมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระคัมภีร์ กล่าวว่า การประชุมใหญ่ของพยานพระยะโฮวา (Jehovah’s Witnesses) ปี 2015 เป็นการประชุมของผู้สอนคัมภีร์ไบเบิลและผู้ใช้หลักการในคัมภีร์ไบเบิลเป็นมาตรฐานการดำเนินชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อสอนวิธีนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนคัมภีร์    ไบเบิลไปใช้ในชีวิตจริง  เช่น วิธีทำให้ครอบครัวมีความสุขและรักกันมากขึ้น   การเป็นสามีและภรรยาที่ดีได้อย่างไร  เป็นเด็กดีได้อย่างไร  วิธีจัดการปัญหาต่างๆในชีวิต  วิธีรับมือกับความกังวลและความเครียดฯลฯ นอกจากนี้การได้พบปะกันระหว่างคนต่างชาติต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม จะทำให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ และส่งเสริมความรักและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผู้เข้าร่วมประชุม

ปัจจุบันมีพยานพระยะโฮวามากกว่า 8 ล้านคน ใน 239 ประเทศทั่วโลก  และในประเทศไทยมีศูนย์ศึกษาคัมภีร์ไบเบิลของพยานพระยะโฮวามากกว่า 100 แห่ง  ซึ่งมีการประชุมทุกสัปดาห์และมีการประชุมระดับภาคปีละ 3 ครั้ง  โดยการประชุมใหญ่ครั้งพิเศษนี้ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 โดยประเทศไทยเป็น 1 ใน 7 ประเทศทั่วโลก ที่ได้รับเกียรติให้จัดการประชุมพิเศษนี้   ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวนกว่า 7,000 คน   โดยมีตัวแทนพยานพระยะโฮวาจากต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา  รัสเซีย ญี่ปุ่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ฯลฯ กว่า 2,000 คน และพยานพระยะโฮวาจากทั่วประเทศไทยมากกว่า 5,000 คน เข้าร่วม  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คุณสัตยา ผ่องศรี  กล่าวว่า การประชุมตลอดระยะเวลา 3 วัน จะมีคำบรรยายทั้งสิ้น 51 เรื่อง รวมทั้งการสัมภาษณ์ การสาธิต จากประสบการณ์จริงและการฉายวีดีโอ  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ฟังรู้จักพระเยซูและรู้วิธีเลียนแบบท่านมากขึ้น  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และบางครั้งเป็นไปในด้านลบ  ซึ่งเปรียบเสมือนมรสุมใหญ่หลายลูกที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตคนเรา  ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จะได้กำลังใจที่จะเรียนรู้การรับมือกับปัญหาเหล่านั้น  โดยการนำคำสอนของพระเยซูไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ซึ่งไม่เพียงเป็นการช่วยแก้ปัญหาได้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้มีความสุขมากขึ้นในชีวิตด้วย

สำหรับการประชุมในวันแรก มีคำบรรยายสำคัญ “คลังสติปัญญาอันล้ำค่าทั้งสิ้นถุกปิดซ่อนไว้ในพระองค์” ซึ่งเน้นให้เห็นว่า สติปัญญาอันล้ำค่าของพระเยซูอยู่ใกล้เราทุกคน  เช่น คำสอน “สารพัดสิ่งที่เจ้าทั้งหลายต้องการให้คนอื่นทำต่อเจ้า จงทำอย่างนั้นต่อเขา” หรือ “การให้ทำให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ”

วันที่สอง จะมีการนำเสนอคำบรรยายชุด  ซึ่งเน้นให้เห็นคุณค่าของการเลียนแบบพระเยซูและให้หลีกเลี่ยงลักษณะนิสัยที่ไม่ดีที่ตรงข้ามกับนิสัยของพระเยซู เช่น การเป็นคนใจกว้าง  เห็นคุณค่าผู้อื่น  มีเหตุผล ให้อภัย  เป็นต้น  โดยในช่วงบ่ายจะเน้นเรื่องการเลียนแบบพระเยซูในการใช้อำนาจ เช่น ภรรยาที่มีค่า  สามีที่น่ารัก  พ่อแม่ที่ฉลาด  และยังแนะนำพ่อแม่ให้สร้างครอบครัวที่อบอุ่น ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆเติบโตเป็นคนดีและรู้จักรับผิดชอบในสังคมได้

วันที่สาม เป็นการบรรยายที่เน้นเรื่องความรัก ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของพระเยซูและของพระยะโฮวาพ่อของท่าน  ซึ่งการแสดงความรักต่อๆไปในด้านต่างๆ นอกจากจะพิสูจน์ว่าคนนั้นเป็นผู้ติดตามพระเยซูแล้ว ยังจะช่วยเราทุกคนให้มีความสุขมากขึ้นในการใช้ชีวิตในสังคมที่มีความเครียดและความวิตกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆ

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของพยานพระยะโฮวา (Jehovah’s Witnesses) ปี 2015 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.40 น.-17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailand2015.org

ปชส.สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ข่าว/ภาพ

Comments

comments