เชียงใหม่ สวนกระแสภัยแล้ง อาชีพปลูกเมล่อนและแคนตาลูปเงินล้าน

Share This:

สวนกระแสภัยแล้ง อาชีพปลูกเมล่อนและแคนตาลูปเงินล้าน ที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของพื้นที่แห่งนี้ ที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้ปลูกสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดี

เมล่อนและแคนตาลูปเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงของอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความหอม หวาน อร่อย ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การตลาดเพื่อการเกษตรดอยหล่อ ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ภายในกลุ่มสมาชิก จัดอบรมส่งเสริมคุณภาพการผลิต ให้ได้ตามความต้องการของตลาด เพื่อการขยายตลาด สร้างเทคนิคการผลิต และการป้องกันโรค ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ จนผลผลิตเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพที่ได้มาตรฐาน และมียอดสั่งซื้อทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เรียกได้ว่าผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งทางกลุ่มยังไม่เร่งขยายพื้นที่ปลูกและจำนวนสมาชิก แต่จะมุ่งพัฒนาคุณภาพของเกษตรกรภายในกลุ่ม เพื่อควบคุมผลผลิตให้ได้มาตรฐาน
นายศุภธนิศร์ ภูเวียงจันทร์ / ประธานวิสาหกิจชุมชนการเกษตรเพื่อการตลาดดอยหล่อ เปิดเผยว่า …“จำนวนสมาชิกตอนนี้เรากำลังจะรับเพิ่มนะครับ แต่เราจะพัฒนาสมาชิกเดิมของเรา ให้ได้ตามความต้องการของเขาก่อน เพราะว่าบางคนอาจมีกำลังทำได้ประมาณแสนต้น แต่เรายังให้เขาได้ประมาณ 5 หมื่นต้นแบบนี้ครับ เราก็จะต้องพัฒนาบุคลากรภายในของเราก่อนที่จะรับคนใหม่เข้ามา ตอนนี้เรามีอยู่ 20 กว่าราย ที่กำลังทำอยู่ อย่างบางคนที่มีกำลังพอก็จะทำ 1 คนต่อ 2 แห่ง โดย 1 ไร่ปลูกได้ 3 พันต้น”
ส่วนของโรงเรือนที่เปิดเป็นพื้นที่ของการทำวิจัย การปลูกเมล่อนภายในโรงเรือน เพื่อเปรียบเทียบผลต่างของการผจญศัตรูพืช ความต้านทานต่อโรค ของการปลูกภายในกับภายนอก ซึ่งเป็นการทดลองเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มหนึ่ง ที่มั่นใจว่าหากปลูกในโรงเรือน จะได้ผลผลิตที่ดีและต้านทานโรค รวมถึงมั่นใจในคุณภาพมากกว่า ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการ จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เหตุผลหนึ่งที่พืชตระกูลแตงจำพวกเมล่อนและแคนตาลูป สร้างผลกำไรให้กับทางกลุ่มได้เป็นอย่างดีและต่อเนื่อง เพราะเป็นพืชที่เก็บผลผลิตได้ในระยะเวลาไม่นานนัก คือประมาณ 90 วัน และสามารถหมุนเวียนปลูกได้ตลอดทั้งปี และเป็นที่ต้องการของตลาด สำหรับในช่วงฤดูหนาว อาจมีการปรับเปลี่ยน ใช้สายพันธุ์ที่เข้ากับสภาพอากาศ โดยพิจารณาจากข้อมูลทางวิชาการประกอบก่อนเลือกเมล็ดพันธุ์
การจะทำให้เมล่อนทำเงินล้านได้ ก็ขึ้นอยู่กับการเพิ่มปริมาณการปลูก โดยยังคงคุณภาพได้ตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาด ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นแสนเป็นล้าน ได้อย่างแน่นอน

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ ข่าว/ภาพ

Comments

comments