ลำพูน อาสาสมัครผู้มีจิตกุศลร่วมโครงการ พัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย

Share This:

ที่ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคลำพูน  อาสาสมัคร ผู้มีจิตกุศลในจังหวัดลำพูน จำนวน 592 คน  เข้าร่วมโครงการ พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย “  ซึ่ง เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้จัดขึ้น โดยมี นาย พระนาย  สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธาน เปิด โครงการ  มี นาย ณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นาง ปาจารีย์  อ่อนสอาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน , ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการ และ สมาชิกเหล่าชาด ร่วมโครงการด้วย      

นางปาจารีย์  อ่อนสอาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้ง มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาสาสมัครสภากาชาดไทย มีความรู้ ความเข้าใจในอุดมการณ์กาชาด เพื่อสร้างแกนนำและเครือข่าย ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หลักการกาชาด และภารกิจของสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัด ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบอย่างแพร่หลาย เพื่อให้อาสาสมัคร รู้จักการเสียสละ และ มีความภาคภูมิใจที่ได้อาสาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ และเต็มกำลังความสามารถ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคีเครือข่ายจิตอาสาสมัครสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือสนับสนุนกิจการของสภากาชาดไทยและของเหล่ากาชาดจังหวัด ในงาน  มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรกาชาด หลักการกาชาด การปลูกฝังค่านิยมของจิตอาสา มีการระดมความคิดเพื่อวางแผนพัฒนา / กิจกรรม / โครงการ  โอกาสนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนได้ จัดกิจกรรม รับการบริจาคโลหิต โดยมี นักศึกษา และ บุคลากรจากวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ที่มีจิตกุศล ร่วมการบริจาคโลหิต ในครั้งนี้ด้วย

 ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ได้กำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาสภากาชาดไทย ปี 2554 – 2558  เน้น การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก จึงมี นโยบายเปิดรับสมัครจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย เพื่อเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนพันธกิจ ด้านการบริหารทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย ด้านบรรเทาทุกข์ ด้านการบริการโลหิตและด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาด จึงได้กำหนดแผนงาน / โครงการประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสภากาชาดไทยและพันธกิจเหล่ากาชาดจังหวัด ใน การสนับสนุนและส่งเสริมกิจการยุวกาชาดและอาสากาชาด  และ กิจกรรมต่างๆของสภากาชาดไทย ซึ่ง จังหวัดลำพูน มีผู้เข้าร่วม เป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย โดยได้ลงทะเบียนในระบบของจังหวัดลำพูน จำนวน 592 คน แบ่งเป็น ตัวแทนจากหมู่บ้านในจังหวัดลำพูนจำนวน 575 หมู่บ้าน หมู่บ้าน ละ 1 คน  และ มีตัวแทนชุมชน จำนวน 17 ชุมชน เข้าร่วมชุมชน ละ 1 คน

Comments

comments