ลำพูน สวท.แม่ฮ่องสอน ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานที่ ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

Share This:

สวท.แม่ฮ่องสอน ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานที่ ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2558
นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ และระดับจังหวัด ประจำปี 2558 ที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการยกย่องเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ในภาคประชาชน และภาคราชการ ที่ได้ดำเนินงานและส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนบุคคล และองค์กรให้มีการปรับปรุง ต่อยอด พัฒนามาตรฐานการดำเนินงานด้าน ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมต่อไป
โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ประเภทองค์กรหรือหน่วยงานด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายชีวิน ศรัทธา ผอ. สวท.แม่ฮ่องสอน เป็นผู้รับมอบ และอีก 4 หน่วยงาน ประเภทบุคคลด้านศาสนา ได้แก่ นายบุญยิ่ง คีรีสัตยานนท์ประเภทบุคคล ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ นางเวียงสอน ดอนแก้ว ผู้ดำเนินรายการแม่ฮ่องสอนข่าวบ้านเฮา ทาง สวท.แม่ฮ่องสอน และอีก 5 ราย ประเภทเด็กด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จำนวน 6 ราย ประเภทเยาวชนด้านศานา ศิลปะ และวัฒนธรรม จำนวน 5 ราย
และประเภทสถานศึกษาด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม จำนวน 5 แห่ง

Comments

comments