แม่ฮ่องสอน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาใน มูลนิธิคุณพุ่ม

Share This:

มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนการศึกษาประจำปี แก่เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ทางสังคม ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธี ได้นำผู้เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มเข้ารับทุนต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีนายสุพจน์ กลิ่นปราณีต ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานว่า “สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผู้ประทานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงเล็งเห็นว่า บุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือบุคคลออทิสติกยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ทางสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินทุนแรกเริ่มสำหรับจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนเก่ง คนดีมีคุณธรรม และยังสนับสนุน ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษ และในอีกหลาย ๆ ด้าน
สำหรับปีนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการจัดสรรจำนวนทุนการศึกษา ทั้งสิ้น 143 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 715,000 บาท ซึ่งในโอกาสนี้ ผู้ปกครองของเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ต่างได้สำนึกในพระกรุณาธิคุณของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยจะนำเงินสนับสนุนการศึกษา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อไป

 

ทีมข่าว presspeople ข่าว/ภาพ

Comments

comments