พฤศจิกายน 11, 2015

แม่ฮ่องสอน กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 บูรณาการร่วมอำเภอสบเมย จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย สร้างจิตสำนึกประชาชนในชุมชน ลด ละ เลิก จุดเผาป่า ลด หมอกควัน

Share This: กองบ…