เชียงใหม่ ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ปิดน้ำตัดประสานท่อเมนประปา

Share This:

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่
เลขที่ ๔๖/๒๕๕๘
เรื่อง การปิดน้ำตัดประสานท่อเมนประปา

 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อทำการตัดประสานท่อ เมนเก่ากับท่อเมนใหม่ บริเวณ บริษัท เคทีพี พัฒนา จำกัด โครงการ CHOC ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล ในบริเวณพื้นที่ต่อไปนี้

-ถนนทิพย์เนตร
-ถนนมหิดล
-ถนนหายยา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำประปาไว้ใช้ ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานและต้องรอให้น้ำในระบบเข้าสู่ภาวะปกติ จึงอาจทำให้แรงดันน้ำต่ำและน้ำไหลอ่อน อาจมีน้ำขุ่นน้ำบ้างในขณะเปิดครั้งแรก เนื่องจากมีตะกอนในเส้นท่อ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ ใคร่ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำติดตั้งถังสำรองน้ำ ไว้ใช้ใน กรณีฉุกเฉินหรือในกรณีวิกฤตภัยแล้งด้วย จะขอบคุณยิ่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๕๓๒๓ – ๓๔๗๙ ต่อ ๑๑๖

Comments

comments