แม่ฮ่องสอน กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 บูรณาการร่วมอำเภอสบเมย จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย สร้างจิตสำนึกประชาชนในชุมชน ลด ละ เลิก จุดเผาป่า ลด หมอกควัน

Share This:

21กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พันเอก กิติชาติ นิลขำ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่าจากกรณีเกิดไฟป่าขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวให้กับประชาชนไทยในพื้นที่ภาคใต้ หลายจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา ด้วยความห่วงใยของพลเอกสมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลป้องกันการจุดไฟป่าเผาป่า เผาไร่ ในช่วงหน้าแล้งเพื่อลดปัญหาหมอกควัน

พันเอก กิติชาติ นิลขำ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 กล่าวต่อไปว่า เพื่อลดปัญหาไฟป่าหมอกควัน ได้บูรณาการร่วมกับ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับนายอำเภอสบเมย อบรมผู้นำชุมชน ประชาชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละหมู่บ้าน สร้างจิตสำนึกถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ให้ลด ละ เลิก จุดไฟเผาป่า หรือเผาไร่เลื่อนลอย หากจะเผาจะต้องควบคุมดูแลไม่ให้ลุกลามหรือจัดโซนเผาไร่ให้เป็นระบบ นอกจากนี้ จะจัดส่งกำลังพลศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 เข้าไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อแนะนำให้ความรู้ผลกระทบในการ จุดไฟเผาป่าในช่วงหน้าแล้งเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนและผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยส่วนรวมของจังหวัด 000000000จบ000000000

Comments

comments