ประกาศการประปาเชียงใหม่ จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อทำการตัดประสานท่อ

Share This:

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
เลขที่ ๔๗/๒๕๕๘ เรื่อง การปิดน้ำตัดประสานท่อเมนประปา

———————————–

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อทำการตัดประสานท่อ เมนเก่ากับท่อเมนใหม่ ท่อขนาด ๘๐๐ มม. โครงการย้ายแนวท่อประปา บริเวณ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแม่โจ้ ( รวมสะพานข้ามแม่น้ำปิง ) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล ในบริเวณพื้นที่ต่อไปนี้

– ตำบลป่าตัน , ตำบลฟ้าฮ่าม
– ตำบลหนองป่าครั่ง , ตำบลสันทรายหลวง
– ตำบลสันทรายน้อย , ตำบลสันพระเนตร
– ตำบลท่าศาลา , ตำบลหนองหอย
– ตำบลหนองผึ้ง , ตำบลไชยสถาน
– ตำบลป่าบง , ตำบลสันกลาง
– ตำบลสันผีเสื้อ , ตำบลช้างเผือก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำ สำรองน้ำประปาไว้ใช้ ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานและต้องรอให้น้ำในระบบเข้าสู่ภาวะปกติ จึงอาจทำให้แรงดันน้ำต่ำและน้ำไหลอ่อน อาจมีน้ำขุ่นน้ำบ้างในขณะเปิดครั้งแรก เนื่องจากมีตะกอนในเส้นท่อ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ ใคร่ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำติดตั้งถังสำรองน้ำ ไว้ใช้ใน กรณีฉุกเฉินหรือในกรณีวิกฤตภัยแล้งด้วย จะขอบคุณยิ่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๕๓๒๓ – ๓๔๗๙ ต่อ ๑๑๖

Comments

comments