เชียงใหม่ เร่งแก้ไขพื้นที่เขาหัวโล้น น่านและเชียงใหม่ เป้าหมายแรกปรับกลยุทธนำการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

Share This:

เร่งแก้ไขพื้นที่เขาหัวโล้น น่านและเชียงใหม่ เป้าหมายแรกปรับกลยุทธนำการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเข้ามาปรับใช้ เพื่อฟื้นฟูคืนผืนป่าต้นน้ำหลังไทยต้องเจอวิกฤติภัย แล้งต่อเนื่องปี 59

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ แก่ผู้เข้าร่วมสำนัก อนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ จำนวน 300 กว่าคนทั่วประเทศ ในขณะนี้เน้นแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่ชัน หรือเขาหัวโล้น โดย เฉพาะ จังหวัดน่านและเชียงใหม่ ที่มีการบุกรุกมากที่สุด 1 ใน 5 ของประเทศ ที่ต้องเร่งเข้าดำเนินการฟื้นฟูคืนผืนป่า โดยเฉพาะเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพด อย่างไรก็ตามมีการนำตัวอย่างของการแก้ไขที่สำเร็จของอุทยานแห่งชาติศรีล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ที่นำมามีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ จัดระเบียบชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำ บน พื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันส่งผลให้การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต้นน้ำไม่ส่งผลกระทบต่อสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรักษาระบบนิเวศและความหลาก
หลายทางชีวภาพในพื้นต้นน้ำให้คืนความอุดมสมบูรณ์และอำนวยประโยชน์ทั้งในเชิงนิเวศและเชิงเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้ป่าต้นน้ำ เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการสร้างความชุมชื้นของพื้นป่า หลังจากปีนี้ไปจนถึงปีหน้าที่ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้ง ที่จะต่อเนื่องยาวไปจนถึงปีหน้า ส่วนหนึ่งก็ ผลกระทบมาจากพื้นที่ป่าต้นน้ำกลายเป็นเขาหัวโล้น ทำให้ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้เกิดความยั่งยืน

 

ทีมข่าว PressPeoPle ข่าว/ภาพ

 

Comments

comments