เชียงใหม่ การปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Share This:

หน่วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างเกษตรกร นักวิทยาศาสตร์ ผู้ปฎิบัติการ และผู้วางแผนนโยบาย เรื่อง การปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระหว่างวันที่ 20- 21พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดวงตะวัน โดยมีดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานพิธีเปิด
ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในภาคเหนือหรือภาคอื่นๆของประเทศไทย มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างรายได้ให้เกษตรกร และผลผลิตสัตว์น้ำได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเนื่องจากรสชาติดี มีประโยชน์ และหาซื้อง่าย ปีที่ผ่านมาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งการเลี้ยงในบ่อดินและการเลี้ยงในกระชังตามแหล่งน้ำต่างๆประสบปัญหาต่างๆมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เช่น น้ำท่วม ฝนแล้ง พายุที่รุนแรง เป็นต้น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจการเลี้ยงปลาอย่างมาก
โครงการ AQUADAPT ได้เริ่มต้นโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2555 ภายใต้การดำเนินงานโดย UNIT FOR SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESEARCH( USER) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก International Development Research Center ( IDRC) ประเทศแคนนาดา เพื่อศึกษาวิจัยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศดังกล่าวต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และหาแนวทางปฏิบัติให้เกษตร กรและผู้เกี่ยวข้องได้แก้ไขและปรับตัวต่อความเสี่ยงจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการมา นักวิจัยซึ่งประกอบด้วย นักวิชาการของ USER อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนักวิจัยหลังปริญญาเอกและปริญญาโท ได้นำเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนจัดประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกร ใช้ในการกำหนดนโยบายและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ไม่อาจคาดคะเนได้เวทีแลกเปลี่ยน AQUADAPT 2015 นี้จึงเป็นโอกาสอันดีแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกๆคนจะได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะอย่างเต็มที่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป
ดร.หลุยส์ เลอเบล ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่าการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างเกษตรกร นักวิทยาศาสตร์ ผู้ปฎิบัติการ และผู้วางแผนนโยบาย เรื่อง การปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยครอบคลุมหัวข้อองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ นโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่างๆ เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและตัวแปรอื่นๆ และเพื่อแลกเปลี่ยนผลการวิจัยที่ได้จากการประเมิน ของโครงการ AQUADAPT ในภาคเหนือของประเทศไทยและร่วมกับการประเมินผลกระทบที่จะนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีต่อไป
สำหรับหัวข้อการนำเสนอการปรับตัวในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในสภาพภูมิอากาศแปรปรวนและเปลี่ยนแปลง,ความสำคัญและการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในอนาคตของประเทศไทย,ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและทางเลือกในการปรับตัว ในภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทย,การประกันภัยสัตว์น้ำ,โรคที่ส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ,การจัดตั้งกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ,ความเสี่ยงที่เกิดจากความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ,มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย,แนวปฏิบัติที่ดีและกลยุทธ์ในการปรับตัว,การจัดการน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ,บทเรียนจากการเพาะเลี้ยงสัตว์ในเขตลุ่มน้ำแม่โขง และผลกระทบต่อนโยบายการเพาเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทย.

 

ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน ข่าว/ภาพ

Comments

comments