เชียงใหม่ ในทศวรรษหน้าตามโครงการ ATTA around North

Share This:

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว(ATTA)และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ จัดเสวนาในหัวข้อ “เชียงใหม่ในทศวรรษหน้า” ซึ่งจัดขึ้นตามโครงการ “ATTA around North” ในการนำสมาชิกผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกว่า 200 คน สำรวจเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเป้าสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดเขียงใหม่ โดยมี นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติต้อนรับ

การจัดงาน เสวนาในหัวข้อ “เชียงใหม่ในทศวรรษหน้า” จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (CMECC) โดยมี ดร.ศราวุฒิ  ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ,คุณเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA)   ,คุณมนตรี ปรียากุล  ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ , คุณวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ , คุณพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเสวนา และมีคุณธนวัฒน์ ทองเพิ่มเป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งในงานมีสมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว(ATTA) ที่เดินทางมาสำรวจเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการ “ATTA around North”เข้าร่วมกว่า 200 คน โดยเป็นกลุ่มผู้ประกอบการและสื่อมวลชนด้านการท่องเที่ยว 

 ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า “การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ในอีก 10 ปีข้างหน้าจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กับการคงความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านศิลปสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมและประเพณี ความเป็นท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ไว้ เป็นการผลักดันจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองมรดกโลก การคมนาคมของจังหวัดเชียงใหม่จะต้องมีความเชื่อมโยงเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มการขยายตัวทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนครมีส่วนร่วมในการดำเนินการศึกษาระบบขนส่งมวลชน ซึ่งได้ลงนามร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และได้บรรลุในแผนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) รวมถึงการศึกษาสำรวจออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car)ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดเชียงใหม่”

          นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดการเจรจาธุรกิจพบปะกันระหว่างสมาชิกของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในอุตสาหรรมท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 45 หน่วยงาน เพื่อเผยแพร่และเจรจาข้อตกลงทางธุรกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และนำไปบรรจุในโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อเสนอขายแก่นักท่องเที่ยว  อันเป็นการสร้างรายได้ด้านท่องเที่ยวให้กระจายสู่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป 

    

Comments

comments