เชียงใหม่ บริษัทเชฟรอน สำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งศูนย์อาชีวศึกษาระดับภูมิภาค

Share This:

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า ในปี 2558 นี้ สถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) ได้จัดอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย อยู่อันดับที่ 30 จาก 61 ประเทศ ซึ่งหนึ่งในอุปสรรคสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย มาจากขาดแคลนแรงงานวิชาชีพที่มีทักษะฝีมือ และพื้นฐานด้าน STEM วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ โดยความต้องการแรงงานในสายอาชีวะอยู่ที่ประมาณ 1.8 แสนคนต่อปี ทว่านักเรียนที่เข้าสู่การศึกษาในสายอาชีวะเมื่อเทียบกับสายสามัญกลับมีเพียง 33% เท่านั้น ขณะที่ภาคเหนือถือว่า เป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญของประเทศที่มีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ และการค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเติบโตจากการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งยังมีแนวโน้มขยายตัวด้านการลงทุนจาก 3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ ภาคการเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และการบริการท่องเที่ยวดังนั้นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะแรงงานสายอาชีพในภาคเหนือ ที่มีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางด้านต่างๆ รวมทั้งศูนย์กลางการศึกษา ซึ่งมีสถานศึกษาทั้งสิ้นถึง 1,156 แห่ง ครู 22,255 คน และนักเรียน-นักศึกษา 440,706 คน มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน รวม 8 แห่ง ทาง สวทน. จึงได้ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ภายใต้การดำเนินงานของโครงการChevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ยกระดับการเรียนการสอนด้าน STEM ให้กับหน่วยงานการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาระดับอาชีวะในภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัด เพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า โครงการ Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต มีแผนจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาระดับภูมิภาค (Technical Vocational Education and Training Hub: TVET Hub) ประจำภาคเหนือ ขึ้นที่เชียงใหม่ เป็น 1 ใน 6 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนานักศึกษาอาชีวะและแรงงานสายอาชีพซึ่งทางโครงการฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ที่รับหน้าที่เป็นศูนย์กลางและแกนนำในการพัฒนาการศึกษาด้านทักษะอาชีพของภาคเหนือ โดยในระยเริ่มแรก จะเผยแพร่สู่วิทยาลัยเทคนิค 4 แห่ง เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษา กว่า 1,800 คน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมกว่า 138,000 คน ตลอดระยะเวลา 5 ปีของโครงการฯ

ด้านนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย กล่าวว่า การจัดตั้ง TVET Hub ประจำภาคเหนือในเบื้องต้น สถาบันคีนัน ซึ่งเป็นผู้บริหารโครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” จะร่วมระดมสมองและพัฒนาหลักสูตรกับ มทร.ล้านนา และ สวทน. เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มที่โครงการฯ เห็นว่า มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ คือ ยานยนต์และชิ้นส่วน การเกษตร และพลังงานสำหรับหลักสูตรด้านวิชาการ จะนำโมเดลการอาชีวศึกษาและอาชีพในประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่าง สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย มาปรับใช้ให้เข้ากับระบบการศึกษาไทย หลังจากนั้นจะดำเนินการจัดอบรมครู ผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงการแนะนำหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ พร้อมการติดตามข้อมูลและประเมินผลอย่างใกล้ชิด”

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า มทร.ล้านนา จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา ตั้งแต่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิทยาลัยเทคนิคและโรงเรียนอาชีวะศึกษา รวมทั้งการสร้างเครือข่ายวิทยากรและครูพี่เลี้ยงทางวิชาใน TVET Hub จนถึงพัฒนากระบวนการฝึกงานของนักศึกษากับสถานประกอบการ และการติดตามวัดผลทั้งนี้ โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต เป็นโครงการระยะยาว 5 ปี ด้วยงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาใน 3 ด้าน ได้แก่ 1.การพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน ด้าน STEM ในการศึกษาสายสามัญศึกษา 2.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายอาชีพและอาชีวศึกษา และ 3.การสร้างการรับรู้และความร่วมมือในการพัฒนาเรียนรู้ด้าน STEM และอาชีวศึกษาให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายสร้างประโยชน์ให้กับครู นักเรียน ผู้บริหารศึกษาเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรทั่วประเทศกว่า 5 หมื่นคน 000000000จบ000000000

 

ทีมข่าว presspeplo รายงาน13

Comments

comments