เชียงใหม่ นักวิชาการสาธารณสุข 9 ปะเทศ ดูงานชาวบ้านใช้ application แจ้งเหตุโรคระบาด

Share This:

ที่เทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว ผศ.บุญต่วน แก้วปินตา ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าทีมคณะผู้บริหารระดับสูงของมูลนิธิสโกลและนักสาธารณสุขนานาชาติเข้าเยี่ยมชมการดำเนินการจัดเหตุและโรคระบาดในโคลงการผ่อดีดี หรือ PODD ของเทศบาลตำบลปิงโค้ง ดร.ลามาร์ โรเบิร์ต นักวิจัยอิสระด้านสังคมศาสตร์ พร้อม น.สพ.ดร. สมพร พรวิเศษศิริกุล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมตัวแทนมูลนิธิสโกลและนักสาธารณสุขนานาชาติจำนวน 9 ประเทศ ติดตามโครงการ PODD CM One Health หรือโครงการผ่อดีดี ที่มูลนิธิสโกลให้การสนับสนุนนำร่องในพื้นที่เทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว

ด้านผศ.บุญต่วน แก้วปินตา ในฐานะหัวหน้าทีม กล่าวว่า ด้วยคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิสโกล Skoll Global Theats Fund ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อจัดทำโครงการวิจัยนำร่องในพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสร้างและติดตั้งระบบ การเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและโรคระบาดสัตว์ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ชาวบ้าน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล ใช้โปรแกรมแอปพลิเคชั่นมาใช้ หรือโครงการผ่อดีดี โดยความร่วมมือกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการสุขภาพหนึ่งเดียวจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ที่ติดต่อถึงคน หรือส่งผลเสียต่อรายได้ชาวบ้านโดยมีการส่งเสริมให้อาสาสมัครที่ได้รับมอบหมายรายงานเหตุที่อาจจะเป็นปัจจัยการระบาดของโรคในชุมชนและพัฒนาระบบการสื่อสารและเครื่องมือดิจิตอล ซึ่งอาจสามารถช่วยในการป้อนกันความสูญเสียสุขภาพและรายได้ของประชาชนซึ่งจะมีการพัฒนาเครื่องข่าย แอพพลิเคชั่น ผ่อดีดีให้มีอาสาสมัครส่งข่าวสารเพื่อป้อนกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าโครงการแล้วจะขยายไปให้ทั่วทั้งจังหวัด และจะขยายไปพื้นที่อื่นต่อไปด้วยให้เต็มพื้นที่จากนั้นเชื่อว่าจะมีเครือข่ายทั่วประเทศได้ในเร็วๆนี้
นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปิงโค้ง กล่าวว่า การทำงานของ อาสาโครงการผ่อดีดี นอกจากป้องกันโรคระบาดจากสัตว์สู่คนแล้วยังสามารถต่อยอดขยายโครงการสร้างเครือข่ายอาสาเฝ้าระวังป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและภัยพิบัติจากธรรมชาติต่างๆได้ด้วยเป็นการช่วยกันในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนส่งผลให้ยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นการทำงานใช้ แอพพลิเคชั่น ผ่อดีดี ส่งข่าวกันทางเครือข่ายมือถือทำงานที่ผ่านกว่า 1 ปีเทศบาลตำบลปิงโค้งมีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการได้คัดเลือกให้เข้าร่วมเพื่อนำร้องให้มีอาสาสมัครทำงานมีตัวแทน 4 คน คือนายสมทบ จำรัส,นายปริวัตร์ รู้มาก,นายทศพร เลาหาง และนางประไพภรณ์ ใจสุด และขยายเครือข่ายออกไปใน 16 หมู่บ้าน 23 ชุมชน ล่าสุดมีอาสาสมัครมากถึง 35 คนแล้ว โดยติดต่อส่งข่าวสารกันทางโทรศัพท์มือถือ000000000จบ000000000

 

ทีมข่าว presspeople รายงาน 2

Comments

comments