เชียงใหม่ ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ เผยปริมาณน้ำปิงแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง

Share This:

ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ เผยปริมาณน้ำปิงแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง เขื่อนแม่งัดและแม่กวงงดระบายน้ำ เพื่อสะสมน้ำไว้ใช้หน้าแล้งหน้า คงเพื่อน้ำอุปโภคบริโภคเป็นหลัก ขณะเดียวกันมีน้ำไหลเข้าแม่งัดเฉลี่ย 2 แสนลบ.ม.ต่อวัน

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงขณะนี้แนวโน้มลดลงต่อเนื่องช่วงต้นน้ำปิงปริมาณน้ำ 3 หมื่น ลบ.ม. ส่วนกลางน้ำเชิงสะพานนวรัฐตัวเมืองเชียงใหม่ ราว 1 แสน ลบ.ม. และปลายน้ำเขื่อนภูมิพล มี 3 แสน ลบ.ม. ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะมีปริมาณน้ำลดลงไปเรื่อยเพราะน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ได้ระบายออกมาเช่นเดียวกันเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ แต่ปริมาณน้ำของเขื่อนแม่งัด ขณะนี้โดยเฉลี่ยมีน้ำไหลเข้าเฉลี่ยวันละ 2 แสน ลบ.ม. ส่งผลให้ปริมาณน้ำล่าสุด จำนวน 74 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 28 ส่วนของแม่กวงจำนวน 46 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 11 ส่งผลให้ต้องงดการระบายน้ำออกมาทั้งสองแห่ง เพื่อกักน้ำต้นทุนและน้ำเข้าไว้เพื่อเตรียมไว้ใช้เพื่ออุปโภคและบริโภคเป็นหลัก หากปิดไปแบบนี้เรื่อยก็จะทำให้น้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ส่วนน้ำในแม่น้ำปิงขณะนี้ได้ระบายน้ำจากลำน้ำแม่แตง เข้ามาช่วยเพื่อรักษาระบบนิเวศของแม่น้ำปิง และระบายลงคลองชลประทาน เพื่อช่วยในการผลิตน้ำประปา ในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ พร้อมการสำรองน้ำ ตามโครงการสำนักงานชลประทานที่1 จัดท้า”โครงการฝากน้้ากิ๋นน้้าไจ๊ ฮื้อหมู่เฮาจาวเจียงใหม่” โดยสูบน้้าจากคลองสายใหญ่ฝั่งขวาแม่แตง เข้าไปเก็บไว้ในแหล่งน้้า5แห่ง เพื่อส้ารองน้้าไว้ใช้ ยามวิกฤต สามารถเติมในแหล่งน้ำได้จำนวน 1,091,000 ลบ.ม. ช่วงระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึงเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558ที่ผ่านมา

 

ทีมข่าว PressPeoPle ข่าว/ภาพ

Comments

comments