ผู้ปลูกลำไยคุณภาพเข้าหารือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย

Share This:

ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นายอู๋อี้ ผู้บริหารบริษัทฉงชิ่ง จิงกว่อหยวน ซางืเม่าจำกัด และตัวแทนสหพันธ์ผู้ปลูกลำไยคุณภาพ จำนวน 10 คน เข้าพบ นางสาวกัญจนา กลิ่นทอง แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย โดยในหลายพื้นที่เริ่มประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยว

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการคัดลำไย เนื่องจากแรงงานไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตลำไยในพื้นที่ ทำให้เกิดปัญหาต้นทุนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่สูง และจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานดังกล่าวทำให้ไม่สามารถเก็บผลผลิตขายได้ทัน อาจทำให้ผลลำไยสุกคาต้นเกิดความเสียหายได้

โดยการเข้าหารือในครั้งนี้ได้มีการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย 3ประเด็น คือ  1.ให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการให้บริการความรู้ในการขอเพิ่มพื้นที่แรงงานและการเคลื่อนย้ายแรงงาน เพื่อให้มีแรงงานที่ถูกต้องและเพียงพอตลอดฤดูกาลเก็บลำไย    2. จัดหาแรงงานนอกระบบที่เป็นชนพื้นที่สูงทดแทน โดยอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ชี้เป้าส่งต่อ   3. ฝึกทักษะการเก็บลำไยให้ทหารเกณฑ์ที่จะปลดประจำการและกลับสู่การเป็นแรงงานนอกระบบอาชีพอิสระ  โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

ผู้ประกอบการแจ้งว่าการเก็บลำไยจำเป็นต้องมีการฝึกทักษะเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดกับผลผลิต และพบว่าแรงงานกัมพูชามีทักษะการเก็บลำไยดีที่สุด

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

ที่ข่าว Presspeople รายงาน

Comments

comments