เชียงใหม่ ศิลปินล้านนาร่วมเสริมเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพรับประทานมีประโยชน์

Share This:

23ศิลปินล้านนาร่วมเสริมเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพรับประทานมีประโยชน์ เปิดตัว บริษัท สมาร์ทไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทที่ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ราคายุติธรรม ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อผู้บริโภค และส่งเสริมให้ผู้ร่วมทุนทำธุรกิจมีความมั่นคงทางรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ศิลปินล้านนาโดย อาจารย์นพ ซีเอ็ม และอาจารย์สมบูรณ์ บุญโรจน์ และนักจัดรายการวิทยุเข้าร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพ มีนายรัฐวิชญ์ สิริอมรสิทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สมาร์ทไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวเปิดตัวและบรรยายให้ความรู้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัทที่ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ราคายุติธรรม ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อผู้บริโภค และส่งเสริมให้ผู้ร่วมทุนทำธุรกิจมีความมั่นคงทางรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างระบบเครื่องมือเพื่อสนับสนุนให้ผู้ร่วมทำธุรกิจให้เป็นมืออาชีพและสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักศาสนาทุกศาสนาที่เป็นสากลอย่างเสมอภาคเท่าเทียม และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ผู้สนใจนำสมุนไพรๆปรับประทานติดต่อได้ที่ 08-6914-2777 และ 08-5106-0587 เปิดตัวที่โรงแรมสนามกอล์ฟ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่เมื่อวัก่อน 000000000จบ000000000

ทีมข่าว presspeople รายงาน

Comments

comments