เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์

Share This:

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ระหว่างสภาอุตสาหกรรมฯ สภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ Boardroom 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อสนับสนุนการเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ณ สถาบันเศรษฐศาสตร์ย่างกุ้ง (Yangon University of Economics)สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมุ่งเป้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของไทยและเมียนมาร์ผ่านการสร้างบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้ง 2 ประเทศ ทั้งนี้ ได้มีผู้ประกอบการจากหลากหลายหน่วยงานชั้นนำของไทยและเมียนมาร์ให้ความสนใจต่อหลักสูตรดังกล่าวอย่างมาก ซึ่งคาดว่าหลักสูตรดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทยในการก้าวสู่ AEC ต่อไป

การศึกษา…คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์ เสริมความแข็งแกร่งความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์แก่บุคลากรเปิดหลักสูตร ป.โท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ณ สถาบันเศรษฐศาสตร์ย่างกุ้งตอบโจทย์ความต้องการของภาคออุตสาหกรรมฯ รับ AEC

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ระหว่างสภาอุตสาหกรรมฯ สภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ Boardroom 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อสนับสนุนการเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ณ สถาบันเศรษฐศาสตร์ย่างกุ้ง (Yangon University of Economics)สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมุ่งเป้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของไทยและเมียนมาร์ผ่านการสร้างบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้ง 2 ประเทศ ทั้งนี้ ได้มีผู้ประกอบการจากหลากหลายหน่วยงานชั้นนำของไทยและเมียนมาร์ให้ความสนใจต่อหลักสูตรดังกล่าวอย่างมาก ซึ่งคาดว่าหลักสูตรดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทยในการก้าวสู่ AEC ต่อไป 000000000จบ000000000

 

ทีมข่าว presspeople รายงาน

Comments

comments