เชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำร่องการไฟฟ้าโปร่งใสไม่ทุจริต

Share This:

ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อม นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิด โครงการนำร่องการไฟฟ้าโปร่งใส จากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิด ชอบต่อสังคม PEA พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม และได้ลงนามนโยบายต่อต้านการทุจริตและประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก กฟภ ไม่โกง เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า เพื่อเป็นไปตามนโยบายการบริหารและพัฒนาของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยุทธศาสตร์ที่ 4 ว่าด้วยเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืน Sustainable กลยุทธ์มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล Excellence in Governance พัฒนาและส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เน้นความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างต้นแบบการไฟฟ้าโปร่งใสและขยายผลไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตทุกแห่งภายในปี 2559 และจะขยายผลไปทั่วประเทศในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการ หากพบเห็น การให้บริการหรือการกระทำที่อาจส่อไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุณาแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง 0000000000จบ000000000

 

ทีมข่าว presspeople รายงาน22223333

Comments

comments