น้ำประปาจะไม่ไหลปิดย้ายท่อส่งน้ำพรุ่งนี้ 8 มค.

Share This:

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
เลขที่ ๕๖/๒๕๕๙
เรื่อง การปิดน้ำตัดประสานท่อเมนประปา

———————————–

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อทำการย้ายแนวท่อเมนเก่ากับท่อเมนใหม่ ( ท่อขนาด ø ๔๐๐ มม. ) โครงการ งานย้ายแนวท่อประปาที่ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนไชยสถาน-เชียใหม่ (บริเวณแยกสำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่) ตั้งแต่บริเวณ สามแยกสำนักงานสาธารณสุข-สี่แยกรินคำ ( ถนนนิมมานเหมินทร์ฝั่งขวาทาง ) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล ในบริเวณพื้นที่ต่อไปนี้

– ถนนนิมมานเหมินทร์ (ฝั่งขวา)
– ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย ๒
– ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย ๔
– ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย ๖
– ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย ๘
– ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย ๑๐
– ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย ๑๒
– ถนนสุขเกษม ตำบลสุเทพ
– ถนนสุขเกษม ตำบลสุเทพ ซอย ๖
– ถนนเชียงราย ๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำ สำรองน้ำประปาไว้ใช้ ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานและต้องรอให้น้ำในระบบเข้าสู่ภาวะปกติ จึงอาจทำให้แรงดันน้ำต่ำและน้ำไหลอ่อน อาจมีน้ำขุ่นน้ำบ้างในขณะเปิดครั้งแรก เนื่องจากมีตะกอนในเส้นท่อ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ ใคร่ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำติดตั้งถังสำรองน้ำ ไว้ใช้ใน กรณีฉุกเฉินหรือในกรณีวิกฤตภัยแล้งด้วย จะขอบคุณยิ่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๕๓๒๓ – ๓๔๗๙ ต่อ ๑๑

Comments

comments