เชียงใหม่ ดูน้ำดิบก้อนสุดท้ายเขื่อนแม่กวง เหลือ 31 ล้าน ลบ.ม.

Share This:

เชียงใหม่ ดูน้ำดิบก้อนสุดท้ายเขื่อนแม่กวง เหลือ 31 ล้าน ลบ.ม. คงกักเก็บไว้ใช้การระบายเพื่อรักษาระบบนิเวศแม่น้ำกวง และเริ่มส่งน้ำเพื่อผลิตประปาเท่านั้น ด้านการเกษตรงดการระบาย ขณะภาพรวมน้ำในปีนี้อ่างขนาดเล็กและกลาง น้ำหายไปกว่าครึ่ง จากยอดปริมาณน้ำปี 2558

ผู้สื่อไปสำรวจน้ำดิบก้อนสุดท้าย เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ใช้หล่อเลี้ยงดูแลประชาชนทางอำเภอดอยสะเก็ด สันกำแพง สารภี ไปจนถึง จังหวัดลำพูน ใช้น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค และรักาาระบบนิเวศข่องแม่น้ำกวง และคลองชลประทาน แต่เนื่องจากปีนี้วิกฤตหนักกว่าในรอบ30-40 ปี ที่ปริมาณน้ำเหลือน้อยสุด เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 31 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 11 % ส่วนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 จำนวน 48 ล้านลูกบาศก์เมตร มีน้ำลดจำนวน 17 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้ำสามารถใช้ได้จำนวน 17 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 6 น้ำที่ใช้ระบายเพื่อหล่อเลี้ยงระบบนิเวศของแม่น้ำกวง และเริ่มส่งน้ำตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 จัดสรรน้ำสนับสนุนการผลิตน้ำประปาของจังหวัดเชียงใหม่ 1,050,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน งดการระบายเพื่อการเกษตรทุกชนิด

ส่วนชลประทานเชียงใหม่ สรุปปริมาณน้ำในเขื่อน 2 เขื่อน และ 12 อ่างเก็บน้ำในปัจจุบัน ปี 2559 รวมจำนวน 127 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558ในช่วงเวลาเดียวกันที่มีปริมาณน้ำเท่ากับ 284 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำเก็บกักในปี 2559 ลดลงไปจำนวน 156 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าปี 2558 ร้อยละ 55 และปริมาณน้ำในอ่างขนาดเล็ก 23 อำเภอ จํานวน 118 แห่งมีปริมาณน้ำรวมจำนวน 15 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 22 โดยมีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 25 ของความจุอ่างมีจํานวน 64 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54 ของจํานวนอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่

ทีมข่าว PressPeoPle เชียงใหม่

Comments

comments