เร่งขับเคลื่อนสร้างนักรบเศรษฐกิจใหม่ภาคเหนือ

Share This:

ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ เร่งขับเคลื่อนสร้างนักรบเศรษฐกิจใหม่ควบคู่ไปกับนวัตกรรม ผ่านสภาพอุตสาหกรรมภาคเหนือ นำจุดแข็ง 4 ประเภทของภาคเหนือพลักดันส่งเสริมประกอบธุรกิจรายใหม่กว่า 200 ราย ให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 2 พันล้าน ไปพร้อมกับผู้ประกอบการเก่าที่เขามาร่วมพัฒนาจาก อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประชุมร่วมกันประธานสภาอุตสาหกรรมภาเคหนือ และส่วนที่เกี่วยวข้อง เพื่อมอบนโยบายผลักดันการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้างความเข้มแข็งของ Northern lnnovative Start Ups ในภาคเหนือด้วยกลไกการสนับ สนุนของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ของภาคเหนือขึ้นเป็นต้นแบบแห่งแรกโดยมีพี่เลี้ยง 7 มหาวิทยาลัยภาคเหนือเข้า มาสนับสนุนในการให้ข้อมูล ความรู้ นวัตกรรมและการเพาะบ่มจนเป็นนักธุริกจที่เข้มแข็งเข้าสู่ระบบในระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านขั้นตอนต่างๆ ของคณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่าโดยมุ่งเน้นตามนโยบายของรัฐบาลสร้างนักรบเศรษฐกิจใหม่ขึ้นมาให้ มากที่สุด โดยภาคเหนือมี 4 กลุ่มจุดแข็ง1. กลุ่มแรกไอทีและซอฟต์แวร์ 2.กลุ่มสุขภาพและสปา 3.กลุ่มเสริมความงามและ 4.กลุ่มการท่องเที่ยว ได้เพิ่มกลุ่มการ พัฒนาแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเข้ามา โดยนำนวัตกรรมใหม่เข้ามาดำเนินกิจการ หรือเป็นการต่อยอดจากทายาททางธุรกิจ ภายใน 4 ปี มีผู้ประกอบการรุ่น ใหม่ไม่น้อยกว่า 240 ราย มีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 2 พันล้านบาท โดยมีผู้ประกอบรายเก่าที่นำมาพัฒนาร่วมกันรวมแล้วกว่า 400 รายเข้าสู่ระบบ
ทางเศรษฐกิจแล้วจะมีเม็ดเงินการประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 4 พันล้านบาท โดยเร่งดำเนินการ Start Ups ในภาคเหนือ

 

ทีมข่าว PressPeoPle เชียงใหม่

Comments

comments