ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ดูความพร้อมแก้ไขภัยแล้งชลประทานเชียงใหม่

Share This:

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ดูความพร้อมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งชลประทานเชียงใหม่ ถึงน้ำเขื่อนแม่กวงเข้าสู่สภาวะวิกฤตน้ำแห้งในรอบกว่า 40 ปี แต่ยัง พบมีการวางแผนบริหารจัดการรองรับภัยแล้งได้เป็นอย่างดี หากเข้าวิกฤตสามารถเข้าแก้ไขได้ทันที ซึ่งมีการสำรองน้ำพอไว้ ใช้ได้ถึงเดือนพฤษภาคม เพื่อรอเข้าสู่ หน้าฝน โดยประตูระบายน้ำแม่น้ำปิงใช้ประโยชน์กักเก็บน้ำถึง 4 ล้าน ลบ.ม.

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางตรวจดูความพร้อมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดเชียงใหม่ โดยของสำนักงานชล ประทานที่ 1 มีนายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ชลประทานเชียงใหม่ นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ และบำรุงรักษา และนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าดูการบริการจัดการน้ำของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และเดินทางต่อยังประตูระบายน้ำแม่น้ำปิง ตำบลป่าแดด อ.เมือง พร้อมรับฟังการบรรยาสรุปแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับและ แก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2559 ซึ่งสถานการณ์น้ำล่าสุดของ 2 เขื่อนใหญ่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 68.56 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 26.87 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 31.14 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 11.84 % ส่วนแม่น้ำปิงด้านหลังประตู มีน้ำจำนวน 4 ล้าน ลบ.ม. ขึ้นเหนือไปจนถึงเชิงสะพานนวรัฐตัวเมืองเชียงใหม่

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าหลังจากนี้ประเทศไทยก็จะเริ่มเข้าสู่สภาวะวิกฤตภัยแล้ง ซึ่งเกิดจากธรรมชาติของปริมาณฝนตก น้อยทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บลดปริมาณลง โดยวันนี้ได้เดินทางมาติดตามการวางแผนบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดเชียงใหม่โดยบริการ จัดการน้ำชลประทานเชียงใหม่ หลังจากรัฐบาลได้ออกมาตรการ 8 อย่างเพื่อช่วยเหลือ ที่สำคัญการเข้าไปประชาสัมพันธ์ของภาครัฐต่อสถานการณ์น้ำในแก่ผู้ใช้น้ำ และเกษตรกรทราบโดยเฉพาะช่วงต้นน้ำ และกลางน้ำ เพราะตอนนี้ท้ายน้ำส่งผลกระทบหนักมากสุด ถึงขณะนี้จะมีปริมาณน้ำใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค ใช้การ
เกษตรได้บางส่วนก็ตาม แต่เพื่อให้ประชาชนทราบถึงปัญหาของน้ำจะได้ช่วยกันใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพลดการใช้น้ำอย่างประหยัด ที่หลีกเลี่ยงได้คือเกษตรกรผู้ ใช้น้ำเพื่อการเกษตร ทำให้ตอนนี้ต้องใช้มาตรการเข้าไปช่วยเหลือลดผลกระทบให้มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม การวางแผนและบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ที่ชลประทานเชียงใหม่ทำร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ นับว่าพร้อมต่อการรับมือการเข้าสู่สภาวะ วิกฤตได้เป็นอย่างดี มีการเก็บข้อมูลแบ่งแต่ละพื้นที่เจาะลึกไว้ให้ชัดเจนตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ที่จะเกิดภัยแล้งและเกิดภัยแล้ง ซึ่งเป็นฐานข้อมูล อย่างดีต่อการเข้าไปช่วนเหลือในช่วงเกิดววิกฤตที่ต้องตามความต้องการได้เป็นอย่างดี โดยชลประทานมีการจัดเตรียมน้ำในพื้นที่อาจกระทบขาดน้ำอุปโภคไว้รอง รับ ถือว่าเป็นการซักซ้อมไว้ในเบื้องต้นของการรับมือในกรณีเกิดขึ้นก็พร้อมเข้าช่วยเหลือรับมือในเชิงรุกก่อนเข้าสู่สภาวะวิกฤตภัยเป็นไปตามนโยบายของรมต
.เกษตรฯ ในการทำงานเชิงรุกมากกว่าแก้ไขหลังเกิดปัญหาได้เป็นอย่างดี

ทีมข่าว PressPeoPle

Comments

comments