ปภ.เชียงใหม่ เชื่อว่าจังหวัดเชียงใหม่สามารถฝ่าวิกฤตภัยแล้งปีนี้ไปได้

Share This:

ปภ.เชียงใหม่ เชื่อว่าจังหวัดเชียงใหม่สามารถฝ่าวิกฤตภัยแล้งปีนี้ไปได้ เผยสถานการณ์ภัยแล้งจะเริ่มรุนแรง ประกาศภัยแล้งเพียง 2 อำเภอเฉพาะพื้นที่ แต่ภาพรวม การทำงานของผวจ.เชียงใหม่เน้นเชิงรุกมากกว่าเข้าช่วยเหลือทันทีไม่รอแก้ไข ส่งผลให้การประกาศพื้นที่ภัยพิบัติมีน้อย

นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าปัญหาภัยแล้งของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ถึงจะขยายวงกว้างออกไปทุก พื้นที่จะเห็นว่าหลายพื้นี่คาดแคลนน้ำประสบภัยแล้งเกิดขึ้น โดยเฉพาะภาคการเกษตร แต่การทำงานในเชิงรุกตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเข้าไปทำงาน แก้ไขก่อนที่จะให้เกิดปัญหาส่งผลให้การประกาศพื้นที่ภัยพิบัติภัยแล้งของจังหวัดเชียงใหม่มีเพียง 2 อำเภอ 4 ตำบล 19 หมู่บ้าน หลักเกณฑ์การประกาศเป็นเฉพาะพื้นที่เท่านั้น โดยเน้นการป้องกันลดผลกระทบพื้นที่ไหนเริ่มผู้ว่าราชการก็จะสั่งให้เข้าไปช่วยเหลือเยี่ยวยาทันที จะเห็นว่าในปีนี้มีการการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติภัยแล้ง น้อยมาก ตัวอย่าง อำเภอดอยสะเก็ด และดอยหล่อ ที่เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำผู้ว่าเชียงใหม่ก็สั่งการทันที
อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ทุกอำเภอจัดทำแผนแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนไว้รองรับ ขณะนี้มีรถบรรทุกน้ำขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจำนวนกว่า 200 คันไว้รองรับพร้อมน้ำเข้าช่วยเหลือ ขณะเดียวกันสำรองรถน้ำไว้ที่จังหวัดกว่า 20 ค้นเพื่อสนับสนุนของแต่ละพื้นที่ไว้ นอกจากนี้มีการประชุม หารือเพื่อแก้ไขปัญหาทุกสัปดาห์ หากพื้นที่ไหนเกิดคขาดแคลนก็จะนำน้ำเข้าไปช่วยเหลือไม่ต้องรอเกิดผลกระทบ เพราะมีการทำงานด้านการเกษตรได้ทำความเข้าใจต่อ เกษตรกรโดยห้ามปลูกพืชใช้น้ำมากให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย เชื่อว่าจังหวัดเชียงใหม่สามารถฝ่าวิกฤตภัยแล้งปีนี้ไปได้ ก็ขอให้ประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดอย่างมี ประสิทธิภาพ

ทีมมข่าว PressPeoPle

Comments

comments