พบอำเภอจอมทองจุด HOTSPOT มากที่สุด 17 จุด

Share This:

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เผยแก้ไขหมอกควันภาคเหนือ เน้นเกษตรจังหวัดเข้าทำงานร่วมแบบบูรณาการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงเกษตรกร พร้อมนำข้อมูลปัญหาการเผาจากเกษตรกรของเพื่อนบ้านเข้าสู่คณะกรรมการแก้ไขหมอกควันไฟอาเซียน เพื่อแก้ไขในภาพรวมร่วมกัน พบอำเภอจอมทองจุด HOTSPOT มากที่สุด 17 จุด
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟในพื้นที่ภาคเหนือ ปีนี้ได้ให้เกษตรจังหวัดเป็นประธานคณะสั่งการแบบเบ็ตเสร็จ หรือแบบซิงเกิลคอมมาน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าทำงานแบบบูรณาการร่วมกับจังหวัด เข้าไปประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรที่ต้องการจะเผาพืชผลทางการเกษตรและเศษวัชพืชต่างๆ ต้องให้มีการกำหนดช่วงระยะเวลาของการเผา และสร้างแนวกันไฟเพื่อป้องกันการลุกลามออกนอกพื้นที่ หากพื้นที่ไหนไม่มีการเผากำหนดกฎเกณฑ์ห้ามเผาไว้ต้องเข้าไปช่วยเหลือนำไปใช้ผลิตปุ๋ย โดยหลังจากนี้เข้าสูภัยแล้งการทำงานจะเข้มข้นขึ้นในเชิงรุก
ก็ขอฝากถึงเกษตรกรและประชาชน ขอให้มีการควบคุมการเผาวัชพืช การเผาเศษวัศดุการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง หากเป็นไปได้ก็ขอให้นำไปผลิตเป็นปุ๋ยที่ใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ปัญหาหมอกควันไฟป่าและการเผาด้านการเกษตรจากในประเทศแล้วยังมีส่วนหนึ่งของเพื่อนบ้าน ปัญหาดังกล่าวมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ประสานงานหลักของการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอาเซียน ที่จะมีการประชุมหารือเพื่อร่วมกันแก้ไข ส่วนปัญหาการเผาด้านการเกษตรของเพื่อนบ้าน กระทรวงเกษตรฯ ก็จะนำปัญหานี้เพื่อเป็นข้อมูลในภาพรวมในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าต่อคณะกรรมการอาเซียน

อย่างไรก็ตามในหลายพื้นที่เริ่มมีมาตรดาเนินการลดปริมาณเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาในหลายพื้นที่ โดยขณะนี้ล่าสุด HOTSPOT ประจำวันที่ 1-17 มกราคม 2559 รายงานการเกิดจุด HOTSPOT  32 จุด แยกตามรายอำเภอต่างๆ ดังนี้ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 32 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 0 จุด พื้นที่เกษตร 0 จุด สะสมรวม 30 จุด พบอำภอจอมทองมากสุด 17 จุด รองลงมา อำเภอฮอด 8 จุด อำเภอแม่แจ่ม 3 จุด และที่ละ 1 จุด หางดง ดอยสะเก็ด พร้าวและเชียงดาว

Comments

comments