ภาครัฐภาคประชาชน ร่วมใจจัดกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ เฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน”

Share This:

ภาครัฐภาคประชาชน ร่วมใจจัดกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ เฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน” กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย และพื้นที่โดยรอบ นำภาครัฐ เครือข่ายองค์กรชุมชน ประชาชน ในพื้นที่อำเภอหางดง และอำเภอเมือง เชียงใหม่ กว่า 600 คน กระจายตัวเข้าไปปฎิบัติการทำแนวกันไฟ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ระยะทางรวมกันกว่า 16 กิโลเมตรz68

วันที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ พื้นที่ดอยกอม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นายชานนท์ คำทอง ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายวัฒน์ ทาบึงกาฬ ผู้อำนวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย เจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการพิเศาดับไฟป่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคประชาชน เครือข่ายองค์กรชุมชน ในพื้นที่อำเภอหางดง และอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกันดำเนินกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ เฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน” กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย และพื้นที่โดยรอบ ด้วยการร่วมกันทำแนวกันไฟในเขตพื้นที่ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ระยะทางรวมกันกว่า 16 กิโลเมตร

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ตระหนักถึงวิกฤติปัญหาของไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเสรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง ทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และเข้ามาเป็นกลไกเฝ้าระวังการบุกรุกทำลายป่า ป้องกันไฟป่า ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน ในรูปแบที่กลไกประชารัฐแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยนำแนวทางจากแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติและแผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี 2559 เสริมสร้างและบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน โดยกำหนดให้ดอยสุเทพ – ปุย และพื้นที่โดยรอบ เป็นพื้นที่บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน พิธีมอบบัตรเครือข่าย ทสม. และกองทุนสนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน การลงนามความร่วมมือประชารัฐร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน กิจกรรมประชารัฐร่วมใจ เฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย และพื้นที่โดยรอบ นำภาครัฐ เครือข่ายองค์กรชุมชน ประชาชน ในพื้นที่อำเภอหางดง และอำเภอเมือง เชียงใหม่ กว่า 600 คน กระจายตัวเข้าไปปฎิบัติการทำแนวกันไฟ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ระยะทางรวมกันกว่า 16 กิโลเมตร

z69

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Presspeople Thailand : รายงาน

Comments

comments