กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสปา

Share This:

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน ได้จัดทำโครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่สากล โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการพัฒนาการให้มีอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้อัตลักษณ์ล้านนาให้เกิดความแตกต่างในการแข่งขันระดับสากล และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสปาล้านนา ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอมเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ประกอบการจากสมาคมไทยล้านนาสปา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
นายไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในรอบปีที่ผ่านมา ธุรกิจสปาในประเทศไทยเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15 ในส่วนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีผู้ประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ 49 ราย นวดเพื่อสุขภาพ 183 ราย โรงเรียนสอนนวด 24 แห่ง โรงเรียนสอนสปา 3 แห่ง และผู้ผลิตเครื่องสำอาง 258 ราย มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 3 พันล้านบาทต่อปี ซึ่งการสร้าง Branding ด้วยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา จะทำให้สินค้าและบริการเกี่ยวกับสปามีเอกลักษณ์โดดเด่น ลอกเลียนแบบได้ยาก และมีผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือโดยรวม ให้เป็นที่รับรู้ว่ามาเชียงใหม่ต้องไปสปา

Comments

comments