สวนสัตว์เชียงใหม่ แหล่งน้ำดิบเริ่มแห้ง ต้องลดการใช้น้ำลงในแต่ละวันเหลือ 300 ลบ.ม.

Share This:

สวนสัตว์เชียงใหม่ แหล่งน้ำดิบเริ่มแห้ง ต้องลดการใช้น้ำลงในแต่ละวันเหลือ 300 ลบ.ม. ต่อวัน ขณะที่อ่างเก็บน้ำ 3 แห่งเหลือรวมเพียงร้อยละ 50 คาดจะมีน้ำใช้ถึง เดือนเมษายนนี้ ผอ.สวนสัตว์ต้องวางแผนหากพื้นที่สำรอง

สถาการณ์ความแห้งแรงเริ่มรุกลามหนักขึ้น สวนสัตว์เชียงใหม่สถานที่ต้องใช้น้ำอุปโภคและบริโภคกับสัตว์จำนวนมาก นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่าในปีนี้แห้งแล้งมาก เริ่มสงผลกระทบต่อการใช้น้ำจากเดิมที่ 500 ลบ.ม. ต่อวันต้องลดการใช้น้ำลงเหลือวันละ 300 ลบ.ม. ต่อวัน แต่แหล่งน้ำดิบของสวนสัตว์ 3 อ่าง มี ความจุเต็มรวมกัน 1.2 แสน ลบ.ม. แต่การกักเก็บปีนี้ได้เพียงร้อยละ 80 ส่งให้น้ำในอ่างเริ่มลดลงต่อเนื่องจากสภาพที่เห็นเลหือรวมกันกว่าร้อยละ 50 ก็คาดว่าจะสามารถใช้ไป ได้จนถึงเดือนเมษายนนี้ ก็จะส่งผลกระทบขาดแคลนน้ำ
อย่างไรก็ตามถึงมีการขุดเจาะบ่อบาดาลไว้แต่ก็ใช้ได้เพียง 1 บ่อเพราะปริมาณน้ำใต้ดินไม่มี เพราะแหล่งน้ำดิบหลังมาจากน้ำตกห้วยแก้ว และน้ำฝน แต่ปีนี้ฝนน้อย น้ำตกไม่ ไหลเริ่มแห้งขอดถึงจะมีการทำฝายไว้ด้านหน้าแล้วก็ตาม เสริมกระสอบเพื่อเพิ่มการกักเก็บน้ำแต่ก็ไม่เพียงพอน้ำเริ่มแห้งแล้วในขณะนี้ทำให้ต้องวางแผนไว้หลังจากระยะนี้ไป โดยเตรียมแผนขอความช่วยเหลือจากภาครัฐอื่นๆ ในการสนับสนุนน้ำดิบเข้ามาเพื่อให้สัตว์มีน้ำบริโภค และสัตว์ที่อยู่กับน้ำจะได้ม่เกิดผลกระทบขึ้นมา นอกจากนี้ต้องดำเนิน การขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บไว้ โดยขณะนี้มีแหล่งน้ำดิบเดียวบนอ่างผาลาดที่มีปริมาณน้ำมากสุดกว่ร้อยละ 60 ที่จะต้องรักษาไว้ให้ใช้ได้อย่างเพียงพอรอ จนถึงหน้าฝนอีกครั้ง

 

ทีมข่าว PressPeoPle เชียงใหม่

Comments

comments