ไทยคมเสริมทักษะชี้ช่องทางวางแผนอนาคตแก่เยาวชน ม. 5 โรงเรียนยุพราช

Share This:

เชียงใหม่ ไทยคมเสริมทักษะชี้ช่องทางวางแผนอนาคตแก่เยาวชน ม. 5 โรงเรียนยุพราช ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีเวลาในการคิดที่จะเลือกเส้นทางก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยนำทฤษฎีนักจิตวิทยา ม.ฮาวาร์ต เข้ามาเพื่อประเมินพฤติกรรมของเด็กออกเป็น 4 กลุ่ม

นายบุญเสริม สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการมูลนิธิไทยคมแนะเยาวชนไทยวางแผนอนาคตกับกิจกรรม You Can Do It เป็น 1 ใน 3 ของโรงเรียนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมขึ้นในปีนี้ แก่เนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวนกว่า 200 คน ซึ่งเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งให้เยาวชนได้ค้นหาความ ชอบที่ตรงกับบุคลิกตัวเองที่สุดผ่านแบบประเมินพฤติกรรม DISC ของ Dr.William Marston นักจิตวิทยามหาวิทยาลัยฮาวาร์ต
นายสมิทธิ์ จันทนป ผู้จัดการโครงการมูลนิธิไทยคม กล่าวว่าในปีนี้ทางมูลนิธิไทยคมเลือก 3 โรงเรียนของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้ามาจัดกิจกรรม You Can Do It มาตั้งแต่ปี 2549 ครบ 10 ปี มีนักเรียนจำนวน 5 หมื่นกว่าคน จาก 92 โรงเรียน ซึ่งปีนี้ได้เลือกน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมกิจกรรมของการแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม DISC จากผลการ ประเมิน Dr.William Marston โดยกลุ่ม D ( Direct) เป็นคนตรงไปตรงมา กลุ่ม I (Interactive) เป้นคนมีมุษยสัมพันธ์ดี กลุ่ม S (Supportive) ชอบช่วยเหลือคนอื่น และ กลุ่ม C (Careful) เป้นคนละเอียดรอบคอบ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเข้าใจและค้นหาตัวเอง การปรับตัวอยู่รวมกับผู้อื่นและกำหนดเป้าหมายอนาคตเพื่อเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับ พฤติกรรมของแต่ละค้น ในการออกไปเป็นคอนาคตของชาติต่อไป

 

ทีมข่าว PressPeoPle เชียงใหม่

Comments

comments