ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มกันหนาว

Share This:

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,000 ผืน

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน โดยมี พล.ท.วิษณู ไตรภูมิ คณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในการมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่ออน ณ วัดจอมธรรม ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประชาชนมารับบริการด้านสาธารณสุข จาก 3 ตำบล 23 หมู่บ้าน และรับผ้าห่มจำนวน 1,000 ผืน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยหนาวที่เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งผลกระทบถึงความเป็นอยู่ของราษฎรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ คนพิการ ทุพพลภาพ ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุและผู้ที่มีฐานะยากจน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการขอรับการสนับสนุนเครื่องกันหนาวจากหน่วยงานราชการ มูลนิธิต่างๆและภาคเอกชน สำหรับนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในเบื้องต้นไปบ้างแล้ว การที่อำเภอแม่ออนได้รับผ้าห่มกันหนาวจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ ทำให้ผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือมีขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป
นายกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา กล่าวว่า สถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่ตำบลแม่ทาในปีนี้ อากาศหนาวเย็นและรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมายังไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานใดมาแจกจ่ายเครื่องกันหนาวช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ก็ไม่สามารถจัดหาเครื่องกันหนาวมาแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ เนื่องจากหลักเกณฑ์การจัดซื้อเครื่องกันหนาวตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ส่งมอบน้ำใจ มิตรภาพ ความอบอุ่นให้แก่ราษฎรชาวอำเภอแม่ออนในครั้งนี้ด้วย

ทีมข่าว PressPeoPle เชียงใหม่
ขอบคุณภาพ ปชส.เชียงใหม่

Comments

comments