การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ปิดน้ำเพื่อทำการตัดประสานท่อเมนเก่ากับท่อเมนใหม่

Share This:

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
เลขที่ ๔/๒๕๕๙
เรื่อง การปิดน้ำตัดประสานท่อเมนประปา

———————————–

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อทำการตัดประสานท่อเมนเก่ากับท่อเมนใหม่ (ท่อขนาดใหญ่ ขนาด Ø ๘๐๐ มม.) โครงการ งานย้ายแนวท่อประปาที่ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนไชยสถาน-เชียงใหม่ บริเวณ แยกสำนักงานสาธารณสุข ( ทางแยกถนนสุเทพตัดกับถนนนิมานเหมินทร์ ) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวัน ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล ในบริเวณพื้นที่ต่อไปนี้

– ถนนนิมมานเหมินทร์ , ถนนศิริมังคลาจารย์
– ถนนห้วยแก้ว ตั้งแต่ แจ่งหัวริน ถึง แยกรินคำ ( ฝั่งซ้าย )
– ถนนสุเทพตั้งแต่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ถึง แยกตลาดต้นพยอม
– ถนนคันคลองชลประทาน ตั้งแต่ แยกต้นพยอม ถึง ตลาดแม่เหียะ
– ถนนสิโรรส , ถนนสนามบินเก่า , ถนนท่าข้าม
– ถนนบ้านช่างทอง , ถนนบ้านใหม่ , ถนนร่วมชัย
– หมู่บ้านทิพยภมร , หมู่บ้านลานดาว , โครงการ เดอะเซนทริค
– หมู่บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เชิงดอย , หมู่บ้านแกรนด์วิว
– บ้านตำหนัก , หมู่บ้านสุเทพภาลัย
– โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , โรงพยาบาลประสาท
– โรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม , บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำ สำรองน้ำประปาไว้ใช้ ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานและต้องรอให้น้ำในระบบเข้าสู่ภาวะปกติ จึงอาจทำให้แรงดันน้ำต่ำและน้ำไหลอ่อน อาจมีน้ำขุ่นน้ำบ้างในขณะเปิดครั้งแรก เนื่องจากมีตะกอนในเส้นท่อ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ ใคร่ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำติดตั้งถังสำรองน้ำ ไว้ใช้ใน กรณีฉุกเฉินหรือในกรณีวิกฤตภัยแล้งด้วย จะขอบคุณยิ่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๕๓๒๓ – ๓๔๗๙ ต่อ ๑๑๖ , ๐๙ – ๒๒๒๔ – ๕๔๗๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

Comments

comments