ผู้ว่าเชียงใหม่ เดินหน้าเชิงรุกแก้ปัญหาหมอกควันจากการเผา

Share This:

ผู้ว่าเชียงใหม่ เดินหน้าเชิงรุกแก้ไขหมอกควันจากการเผา ขณะที่อากาศแปรปรวนฝนตกทำให้จุด Hotspot  คงที่ 52 จุด มาตั้งแต่วันที่ 24 มค. 59  คงมุ่งเป้าลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20 จากในปี 2558 จำนวน Hotspot  2,381 จุด   เพื่อควบคุมค่าฝุ่นละออง(PM10)ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  และลดผลกระทบของประชาชน เศรษฐกิจของจังหวัดโดยเฉพาะเกิดเหตุการณ์ยกเลิกเที่ยวบินที่สนามบินเชียงใหม่เช่นปีที่ผ่านมา

นายปวิณ  ชํานิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมร่วมกับนายอำเภอ 25 อำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เน้นย้ำในพื้นที่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน  ภายหลังดำเนินการ 20 สัปดาห์ มุ่งเป้าลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20 จากในปี 2558 จำนวน Hotspot  2,381 จุดได้เริ่มตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม  2558 ไปจนถึง 30 เมษายน 2559   เพื่อควบคุมค่าฝุ่นละออง(PM10)ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  และลดผลกระทบของประชาชน เศรษฐกิจของจังหวัดโดยเฉพาะเกิดเหตุการณ์ยกเลิกเที่ยวบินที่สนามบินเชียงใหม่เช่นปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้มีการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการจัดระบบการเผาตามหลักวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆเพื่อให้แผนการดำเนินการในเชิงรุกตามแผน  20  สัปดาห์ ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการวางแผนชิงเผาในพื้นที่ที่จำเป็นให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559ในปีนี้นำ การประกวดหมู่บ้านที่สามารถลดจุดความร้อนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด, การจ้างอาสาสมัครลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง  ในช่วง  60  วันอันตราย  พร้อมจัดตั้งศูนย์รายงานหมอกควัน เป็นรายวันขึ้นมา เพื่อเป็นข้อมูลในวิเคราะห์และปรับแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ช่วง  60  วันอันตราย (15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน)  ซึ่งตั้งเป้าที่จะต้องปลอดการเผาทั้งจังหวัด  จากนั้น ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2559 จะมีการมอบรางวัลให้กับหมู่บ้านที่สามารถลดจำนวน Hotspot ได้ตามเป้าที่ได้วางไว้    และจะขยายผลสู่การสร้างชุมชนต้นแบบการทำการเกษตรปลอดการเผาต่อไป

สถานการณ์ล่าสุดของจุด HOTSPOT ประจำวันที่ 1-30 มกราคม 2559 หลังจากเกิดสภาพอากาศแปรปรวนขึ้นมา มีฝนตกลงมาส่งผลให้มาตรการชิงเผา และการเผาไม่เกิดขึ้น คงมีมาตั้ง วันที่ 24 มกราคม 2559 จำนวนจุด HOTSPOT คงที จำนวน 52 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 52 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 0 จุด พื้นที่เกษตร 0 จุด สะสมรวม 52 จุด

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

ศิระ วีรตันตยาภรณ์

Comments

comments