ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ผ่านมาตรฐาน มอก.22300 การันตรีคุณภาพ

Share This:

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และคุณนิชาภา ยศวีร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (สสปน.) แถลงข่าวศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติฯ ได้รับการรับรองการจัดการด้านรักษาความปลอดภัย สำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ หรือ มอก. 22300 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย สำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ หรือ MSMS (Mice Security Management System หรือมอก. 22300 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ ให้สามารถทำการประเมิน และจัดการต่อการรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการด้าน “MICE” หรือ กลุ่มธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ และธุรกิจการจัดแสดงงานสินค้า/นิทรรศการ จึงได้เข้าร่วมโครงการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ หรือ MICE Security Management System (MSMS) หรือ มอก. 22300 ตามคำเชิญของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ตั้งแต่ปี 2557 พร้อมการได้รับคำปรึกษาและจัดฝึกอบรม ตลอดจนการตรวจประเมินการยื่นขอ มอก. 22300 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) และปัจจุบันศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ประกอบการ MICE รายที่ 7 ของประเทศ ที่ได้รับการรับรองการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย สำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ มอก. 22300
มาตรฐาน มอก. 22300 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย สำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ หรือ MSMS (Mice Security Management System) เป็นมาตรฐานสำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ ให้สามารถทำการประเมิน และจัดการต่อการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งกิจกรรมและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ ภัยคุกคาม ความเสี่ยง และอันตรายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย และผลกระทบต่อเป้าหมายในการปรับปรุงสมรรถนะของการรักษาความปลอดภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ได้รับการรับรองด้านการรักษาความปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มข้อได้เปรียบทางการตลาดและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อันจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้จัดงาน ตลอดจนผู้มาเยี่ยมชมงาน ซึ่งท้ายสุดจะนำไปสู่การยกระดับภาพรวมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ต่อไป

ทีมข่าว PressPeoPle

Comments

comments