รมว.ทส ติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

Share This:

รมว.ทส ติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เข้ามาเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน ของชาวเขาเผ่าม้ง บ้านขุนช่างเคี่ยน ดอยสุเทพ-ปุย

ที่บ้านม้งขุนช่างเคี่ยน หมู่ 4 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เขตอุทยานดอยสุเทพ-ปุย พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าดอยสุเทพ-ปุย ตามแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยกำหนดพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย เป็นพื้นที่ศูนย์รวมจิตใจเชิงสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นป่าดอยสูงอยู่ในตัวเมือง ได้มีการบูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังไฟป่า หมอกควัน ของประชาชนในพื้นที่กับทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมที่แก้ไขการเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน พื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย ซึ่งมีการประสานร่วมกันเข้าไปดูแลของหมู่บ้านม้ง 12 หมู่บ้าน พร้อมเสริมเครือข่ายอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมท้งดอยสุเทพ-ปุย เข้ามาเป็นแนวร่วมสร้างรั้วให้ป่าลดหมอกควันเชิงรุก และขยายอาสาสมัครให้ครอบคลุมทกุพื้นที่เฝ้าระหว่างของพื้นที่เส่ยงและพื้นที่ Buffer Zone ส่งผลให้ขณะนี้การทำงานได้ผลมีประสิทธิภาพเป็นอย่างดี ทำให้ไม่เกิดไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย ใน 12 หมู่บ้าน 1 หย่อมบ้าน ที่ร่วมกันดูแล

ส่วนการรายงานของศูนย์ปฏิบัติงานป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ จุด HOTSPOT ประจำวันที่ 1 มกราคม 2559 – 3 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานการเกิดจุด HOTSPOT 56 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 56 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 0 จุดพื้นที่เกษตร 0 จุดสะสมรวม 56 จุด

Comments

comments