เชียงใหม่ ศูนย์นวัตกรรมมและการจัดการความรู้วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มช.นำร่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติในระดับชุมชน

Share This:

นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด โครงการกิจกรรมศึกษาและพัฒนากิจกรรมต้นแบบนำร่องในพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่” ภายใต้โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพของการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีอาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมมและการจัดการความรู้วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี ( CAMT) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ดูแลโครงการและลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบ 2 แห่ง

ด้านอาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผอ.ศูนย์ CAMT. กล่าวว่า โครงการตามนโยบายเร่งด่วนของจังหวัดเชียงใหม่ โครงการกิจกรรมศึกษาและพัฒนากิจกรรมต้นแบบนำร่องในพื้นที่นโยบายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่” ภายใต้โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพของการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่ให้สามารถบริหารจัดการและผลักดันภารกิจหน้าที่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและนโยบายโครงการของกระทรวงมหาดไทย “ตามรอยเท้าพ่อ” ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐในเชิงยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ 000000000จบ000000000

 

ทีมข่าว presspeople รายงาน23

Comments

comments