ขนส่งเชียงใหม่แจงรถจีนเข้าไทยได้อย่างไร 6 ข้อ

Share This:

ชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ฝากแจงถึงกรณีประเด็นรถส่วนบุคคล(จากประเทศจีน)เข้ามาใช้ ในประเทศไทย

1.รถ(จากจีน)ที่เข้ามา ทุกวันนี้เข้ามาใช้ โดยผ่านกระบวนการทางกฎหมายทางศุลกากร และ ตำรวจ ตม.
ส่วนการใช้รถใช้ถนนจึงยังเป็นประเด็น ทั้ง พรบ.จราจร และเงื่อนไขทางด้าน พรบ.รถยนต์
2.กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) สรุปประเด็นนำเรียนท่าน รขค. แล้วเมื่อ ศุกร์ 19 กพ 59
3.ขบ ได้ร่างประกาศกรมฯไว้แล้ว พร้อมลงนามทันที เมื่อลงนาม กฎกระทรวงคมนาคม (แนวทางปฏิบัติตาม model ที่แสดงใน Flowchart แนบ)
4.ขณะนี้รอขั้นตอน ลงนามประกาศ กฎกระทรวงฯ กรณีการนำรถมาใช้ในประเทศเป็นการชั่วคราวสำหรับประเทศที่ไม่มีอนุสัญญา/ข้อตกลง (เรื่องผ่าน ครม เมื่อ ตค 58) ซึ่งกฤษฎีกาเห็นชอบแล้ว เพื่อเสนอ สลค.ส่งให้ คค.ลงนามประกาศต่อไป
5.สรุปประเด็นกฎกระทรวง เช่น กำหนดค่าธรรมเนียมนำรถมาใช้ชั่วคราว รวมถึงเงื่อนไขหลักเกณฑ์การนำรถเข้ามาฯต้องเป็นไปตามที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกำหนด (ซึ่งร่างประกาศเตรียมพร้อมแล้วดังกล่าว) จะประกาศทันทีที่กฎกระทรวงฯออก
6.คู่ขนานกัน กรมการขนส่งทางบกดำเนินการออกแบบระบบการ Link ข้อมูลการอนุญาตเสร็จแล้ว กำลังประสานการ Link ระบบเป็นการทำงานร่วมกันกับ กรมศุลกากร และ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล online ที่จุดผ่านแดนด่านถาวร แบบเบ็ดเสร เป็นการอำนวยความสะดวกตลอดจนป้องกันการแอบอ้างปลอมแปลงเอกสารการอนุญาต

Comments

comments