ปภ.เชียงใหม่ เสนอเพิ่ม 5 อำเภอ ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติภัยแล้ง

Share This:

ปภ.เชียงใหม่ เสนอเพิ่ม 5 อำเภอ ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติภัยแล้ง หลังจากประกาศไปแล้ว 3 อำเภอ รวม 8 อำเภอ 16 ตำบล 148 หมุ่บ้าน ประชาชนกระทบจำนวน 5 หมื่กว่าราย

หลังจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติประสบภัยแล้งไปก่อนหน้านี้จำนวน 3 อำเภอ 22 หมู่บ้าน 5 ตำบล แต่เนื่องจากภัยแล้งเริ่มขยายเพิ่มขึ้นส่งผลให้ นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าขณะนี้เตรียมเสนอต่อนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามอำนาจเพื่อประกาศ เพิ่มอีก 5 อำเภอ ประกอบด้วย 1.อำเภอแม่แตง ตำบลสันป่ายาง หมู่ที่ 1, 2, 3 และ 5 มีราษฎรได้รับผลกระทบจำนวน 55 ครัวเรือน จำนวน 220 คน พื้นที่ทางการเกษตร 185 ไร่
2.อำเภอจอมทองจำนวน 4 ตำบล 69 ของตำบลแม่สอย, บ้านแปะ ,สบเตี๊ยะ และบ้านหลวง ราษฎรได้รับผลกระทบ 13,420 ครัวเรือน ประชากร 40,260 คน
3.พร้าว ตำบลแม่ปั๋ง ราษฎรได้รับผลกระทบ 270 ครัวเรือน ประชากร 800 คน
4.อำเภอดอยหล่อ 4 ตำบล 29 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 948 ครัวเรือน ประชากร 3,156 คน
และ 5 อำเภอ ฮอด ประกาศพื้นที่ภัยแล้งในตำบลบ่อสลี 10 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 2,410 คน ประชากร 8,006 คน
รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 อำเภอ 16 ตำบล 148 หมู่บ้าน จำนวนราษฎรได้รับผลกระทบ 17,611 ครัวเรือน จำนวนประชากร 54,232 คน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบราว 2,170 ไร่ ซึ่งมีการใช้เงินช่วยเหลือไปแล้วทั้งสิ้น 1,267,985.25 บาท

Comments

comments