เชียงใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มหกรรมสร้างความตระหนักในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

Share This:

32ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ หรือบ้านพักคนชราจังหวัดเชียงใหม่ นายอนุสันต์ เทียนทอง อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างความตระหนักในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ มีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ ร่วมเปิดงาน มีผู้สูงอายุทั้งจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมงาน จำนวนประมาณ 1,000 คน

ด้านนายอนุสันต์ เทียนทอง อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า ยอมรับว่าปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว สถิติผู้สูงอายุทั่วประเทศร้อยละ 15 ของประชากรทั่วประเทศ และคาดว่าในปี พ.ศ.2568 จำนวนผู้สูงอายุจะสูงขึ้นถึงร้อยละ 25 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเงินงบประมาณในการบริหารประเทศ ดังนั้นจึงจำเป็นในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ขณะที่นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น ระบบสาธารณสุขที่ดีขึ้นทำให้อายุเฉลี่ยของประชากรเพิ่มสูงขึ้น ผู้สูงอายุที่เกิดในช่วง พ.ศ.2488-2508 เป็นช่วงที่มีอันตราการเกิดสูง และเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่ ผู้สูงอายุจากต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาอยู่กับบุตรหลานก็เพิ่มมากขึ้นด้วย ตัวเลขผู้สูงอายุที่สำรวจได้มีจำนวน 256,873 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรทั้งจังหวัด ดังนั้นวันนี้จึงต้องจัดกิจกรรม มหกรรมสร้างความตระหนักในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพจากที่ได้งบพัฒนาจังหวัดประจำปี พ.ศ.2559 เพื่อสร้างความตระหนักจากภาคส่วนต่างๆให้เห็นความสำคัญ มีองค์กรภาครัฐและเอกชนแลเครือข่ายต่างๆจัดฐานเรียนรู้การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ประกวดขบวนพาเรด แข่งขันกีฬา ร้องเพลง การพูดสุนทรพจน์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม มีมอบรางวัลให้ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก และการตรวจสุขภาพ บริการตัดผมและเลี้ยงอาหารกลางวันให้ผู้สูงอายุด้วย มีการแข่งขันแจกรางวัล และให้ความรู้และเปลี่ยนอาชีพอาชีพด้านภูมิปัญหาและอาชีพการทำอาหารและขนมสอน นอกจากผู้สูงอายุจะเรียนรู้การสร้างงานสร้างอาชีพแล้ว มีจำหน่ายผักพื้นบ้าน กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุอำเภอแม่วาง และมีข้าวแต๋นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอแม่วาง และกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ต.รวมทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ตอกลายแผ่นโลหะ ชมรมหัตถศิล์วัวลายเมืองเชียงใหม เป็นต้น ถือเป็นมหกรรมรวมพลผู้สูงอายุทั้งจังหวัดเชียงใหม่มาพบปะกัน 0000000000จบ000000000

ทีมข่าว presspeople รายงาน

Comments

comments