เชียงใหม่ ปางช้างแม่สาจัดงานวันช้างไทยครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 ในวันที่ 13 มีนาคมนี้

Share This:

นายศราวุธ ใหม่จันทร์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผย ปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ จัดงานวันช้างไทย ครั้งที่ 17 สืบสานสายพันธุ์ช้างไทยให้ยั่งยืน จัดขึ้นวันอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559 เริ่มเวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น.ที่แม่สาช้างเนอสเซอรี่ ปางช้างแม่สาเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 23ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ปางช้างแม่สา กล่าวอีกว่า “ช้างไทย” เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาช้านาน แต่ในปัจจุบันประชากรช้าง ในประเทศ ไทยมีจำนวนลดน้อยลงมาก หากไม่มีการอนุรักษ์และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกของประชาชนให้ระลึกถึงความสำคัญของช้างไทยแล้ว ช้างไทยอาจสูญพันธุ์ไปในที่สุด ดังนั้นในปี พ.ศ.2506 คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการกำหนดต้นไม้ประจำชาติและสัตว์ประจำชาติของกรมป่าไม้ ภายใต้การมอบหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดเอา “ช้างเผือก” เป็นสัตว์ประจำชาติไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2541 มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย ได้มีดำริจัดตั้งวัน “ช้างไทย” ขึ้น โดยเลือกเอาวันที่มีมติของกรมป่าไม้ ให้ “ช้างเผือก”เป็นสัตว์ประจำชาติ (13 มีนาคม พ.ศ.2506) แล้วนำเสนอรัฐบาลในขณะนั้นให้จัดตั้งวัน “ช้างไทย” ขึ้น ซึ่งต่อมาในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2541 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันช้างไทย” และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2541″

“ผลจากการที่ประเทศไทยมีวันช้างไทยนั้น นับเป็นการยกย่องให้เกียรติช้างอีกครั้ง นอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับมาในอดีต ไม่ว่ารูปช้างเผือกบนธงชาติ หรือสัตว์คู่บารมีขององค์พระมหากษัตริย์ ปางช้างแม่สา คือพ่อตนนายชูชาติ กัลมาพิจิตร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของช้างไทยเสมอมา จึงได้จัดงานวันช้างไทยขึ้นเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน โดยพ่อเคยบอกถึงการจัดงานวันช้างไทยว่า เพื่อพยายามที่จะเน้นถึงการสานต่อที่รัฐบาลประกาศออกมาแล้วว่าให้วันนี้คือ วันที่ 13มีนาคมเป็นวันสำคัญของช้าง และให้ช้างเป็นสัตว์สัญลักษณ์ ของประเทศไทย และเราก็น่าจะจัดงานขึ้นเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนทั้งหลายได้เข้าใจและช่วยกันส่งเสริม และอนุรักษ์ช้างที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ซึ่งเราจะเน้นเป็นพิเศษโดยจะให้เยาวชนได้มีกิจกรรมร่วมกับปางช้างแม่สาในวันนี้ท่านจะได้เห็นความน่ารัก ความแสนรู้ของช้าง เมื่อได้เห็นดังนี้แล้วจะได้ตระหนักว่าเราควรจะอนุรักษ์และให้ความรักเขามากๆ จงช่วยกันอย่าให้เลือนหายไปจากความทรงจำของประเทศไทยเรา”
นายศราวุธ กล่าวอีกว่า สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันช้างไทยปีนี้ 1.เพื่อให้วันช้างไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายและอยู่ในความจดจำของประชาชนมากขึ้น, 2.เพื่อให้ประชาชน เยาวชน ระลึกถึงความสำคัญของช้างไทย, 3.เพื่อสานต่อแนวทางในการอนุรักษ์ช้างไทยให้ยั่งยืน, 4.เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
วันที่จัดงานวันอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559 เริ่มเวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น.ที่แม่สาช้างเนอสเซอรี่ ปางช้างแม่สาเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีกิจกรรม ชมการกินสะโตกอาหารช้างอันยิ่งใหญ่ของช้างกว่า 70 เชือก,พิธีบายศรีสู่ขวัญ และผูกงาช้าง, โครงการ “มัคคุเทศก์เติมความฝัน ปันความรักให้น้อง” ครั้งที่ 16 จากสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ขบวนแห่อันตระการตา ครบรอบ 40 ปี ปางช้างแม่สา ชมการสาธิตงานศิลปหัตถกรรมเชิงช่างสล่าเมือง จากชมรมเพื่อนสล่าล้านนา มีซุ้มความรู้และแสดงพันธุ์ไม้ จากสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ซุ้มแสดงสินค้า จากโครงการหลวงหนองหอย พิธีมอบรางวัลควาญช้างดีเด่น ปางช้างแม่สา ซอพื้นเมือง จากพ่อครูบุญศรี รัตนัง มีมุมม้าแคระ มุมศิลปะและความรู้ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089 835 8970 ///////////////////////จบ//////////////////////////

Comments

comments