จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการฝึกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) รุ่นที่ 2

Share This:

โครงการฝึกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) รุ่นที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทบทวนหลักสูตรการรักษาความสงบเรียบร้อย การร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง รวม 5 อำเภอ จำนวน 150 คน28483

วานนี้ (9 มีนาคม 2559) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหอพัก สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) รุ่นที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นายชัชวาลย์ พุทธโธ ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงและความสงบสุขของประชาชน และที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มงานความมั่นคง) ในการฝึกอบรมส่วนใหญ่เน้นการปฏิบัติ ทั้งการบริหารจัดการสาธารณภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นฉุกเฉิน และการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดอัคคีภัย โดยเฉพาะวิชาของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องของการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ และการรักษาความปลอดภัยในชุมชน

สำหรับเป้าหมายผู้เข้าฝึกอบรมในรุ่นนี้ ได้แก่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ จากอำเภอสะเมิง ดอยหล่อ แม่วาง แม่แตง และอำเภอแม่แจ่ม รวม 5 อำเภอ จำนวน 150 คน เพื่อทบทวนหลักสูตรการรักษาความสงบเรียบร้อย การร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย รวมทั้งปัญหาภัยแล้ง หมอกควันไฟป่า และปัญหาปากท้อง ความเป็นอยู่ของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนกลไกประชารัฐ

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Comments

comments