ปภ.เชียงใหม่ เตรียมเสนอให้ผู้ว่าลงนามประกาศพื้นที่ภัยแล้งเพิ่มอีก 5 อำเภอ และ 1อำเภองบป้องกันภัยแล้ง

Share This:

ปภ.เชียงใหม่ เตรียมเสนอให้ผู้ว่าลงนามประกาศพื้นที่ภัยแล้งเพิ่มอีก 5 อำเภอ และ 1อำเภอ งบป้องกันภัยแล้ง รวมพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้งรวม 13 อำเภอ ใช้งบกว่า 7 ล้านบาทเศษ

นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าหลังจากได้เสนอประกาศพื้นที่พิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งไปแล้วจำนวน 8 อำเภอ รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 อำเภอ 16 ตำบล 148 หมู่บ้าน จำนวนราษฎรได้รับผลกระทบ 17,611 ครัวเรือน จำนวนประชากร 54,232 คน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบราว 2,170 ไร่ ซึ่งมีการใช้เงินช่วยเหลือไปแล้วทั้งสิ้น 1,267,985.25 บาท จากเงินทดลองราชการจำนวน 20 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วน งบช่วยเหลือจำนวน 10 ล้านบาทใช้ไป 1 ล้านบาทเศษคงเหลือ 8 ล้านบาทเศษ และงบป้องกันยับยั้งและลดผลกระทบจากกรณีภัยแล้งจำนวน 10 ล้านใช้ไปจำนวน 5 ล้านบาทเศษ คงเหลือ 4 ล้านบาทเศษ และงบสำรองจากกระทรวงการคลังจำนวน 30 ล้านบาท

ล่าสุดเตรียมเสนอผผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้งเพิ่มอีกจำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฝาง ,เชียงดาว ,ไชยปราการ ,ดอยสะเก็ด ,กัลยาณิวัฒนา และอำเภอสะเมิง ได้ของบประมาณป้องกันภัยแล้งในการนำงบยับยั้งภัยแล้ง เพื่อนำไปดำเนินการซ่อมแซมบ่อบาดาล บ่อน้ำและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ ส่วน 5 อำเภอ ขณะนี้รอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงนามประกาศอย่างเป็นทางการหลังจากกลับราชการต่างประเทศ ส่วนงบยัยยั้งได้ใช้ไปแล้ว 5 ล้านบาทเศษ ใช้งบช่วยเหลือด้านการเกษตรและงบยับยั้งฯ รวมจำนวน 7 ล้านบาทเศษ คงเหลืองบจำนวน 42 ล้านบาทเศษขณะนี้ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

Comments

comments