ปล่อยขบวนคาราวาน พัฒนาที่ดินเชียงใหม่เยี่ยมเยียน เยียวยาเกษตรกร เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

Share This:

ที่บริเวณด้านหน้าที่ทำการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานปล่อยขบวนาราวาน พัฒนาที่ดินเชียงใหม่เยี่ยมเยียน เยียวยาเกษตรกร เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยมีนายชยุต ราชาตัน ผู้อำนวยการพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 พร้อมเจ้าหน้าที่นำน้ำหมักชีวภาพ เมล็ดปอเทือง และปุ๋ยหมัก ไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่
-สำหรับการจัดกิจกรรมปล่อยคาราวานในครั้งนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ กำลังประสบปัญหาภัยแล้งที่รุนแรง และเป็นช่วงที่เฝ้าระวังไฟจากการเผาไหม้ของเศษซากพืช ที่ก่อให้เกิดภาวะหมอกควัน ประกอบกับรัฐบาลได้ออกมาตรการเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรหันไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกจากการปลูกข้าวที่ต้องใช้น้ำมากมาเป็นการปลูกพืชชนิดอื่นที่ใช้น้ำน้อย และใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหนักชีวภาะเพื่อทำการปรับปรุงบำรุงดิน เป็นการลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้ผ่านพ้นวิฟฏษภัยแล้ง และบรรเทาทุกข์แก่เกษตรกร โดยการจัดกิจกรรมคาราวานครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเยี่ยมเยีอนพบปะ รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำการเกษตรจากเกษตรกร ให้คำแนะนำรวมถึงให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตของกรมพัฒนาที่ดิน และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทำการเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสม เพือลดต้นทุนการผลิต งดการเผลตอซังและเศษซากพืชในพื้นที่เกษตร

Comments

comments