ลำพูน ปปส.ภาค.5 มอบทุนประกอบอาชีพ ให้ชีวิตใหม่ New Year , New Life

Share This:

ลำพูน ปปส.ภาค.5 มอบทุนประกอบอาชีพ ให้ชีวิตใหม่ New Year , New Life
จังหวัดลำพูน และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 มุ่งส่งเสริมโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดและฟื้นฟูยาเสพติด โดยได้มอบทุนประกอบอาชีพ ตามโครงการ ปีใหม่ ให้ชีวิตใหม่ New Year , New Life จังหวัดลำพูน จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 57,205 บาท
ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลำพูน นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน และ มอบทุนตามโครงการมอบทุนประกอบอาชีพและจัดหางานแก่ผู้ผ่านการบำบัดและฟื้นฟูยาเสพติด ( ปีใหม่ ให้ชีวิตใหม่ New Year New Life ) จังหวัดลำพูน จำนวน 4 ราย
นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ์ ผู้ประสานงาน สนง.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ( ป.ป.ส.) กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมได้ให้ความสำคัญกับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รวมถึงการติดตามดูแล และให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู เพื่อให้บุคคลเหล่านี้สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งยังส่งผลต่อความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนในระยะยาว ในพื้นที่ จังหวัดลำพูน สำนักงาน ปปส.ภ.5 ได้ร่วมกับ ศอ.ปส.จ.ลำพูน ได้พิจารณา ผู้ผ่านการบำบัดที่มีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพ จำนวน 4 ราย ได้แก่ น.ส.สุกันยา ปินตาเปี้ย อาชีพ ขายข้าวเหนียว ,หมูปิ้ง เงินทุน 9,180 บาท , นายพีระพงษ์ ผุสดี อาชีพ เลี้ยงหมู เงินทุน 15,775 บาท , นายอนุวัฒน์ ศรีจันทร์ อาชีพ ช่างไฟฟ้าภายใน เงินทุน 15,000 บาท และ นายธนศักดิ์ มหาวงค์ อาชีพ เลี้ยงไก่พันธ์ไข่ เงินทุน 17,250 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,205 บาท
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าว ให้โอวาทแก่ ผู้ที่ได้รับทุน โดยขอให้ตั้งใจประกอบอาชีพ และ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี และไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดอีก .IMG_5420

Comments

comments