วัดแรกของเมืองเชียงใหม่นักท่องเที่ยวพากันไปกราบไหว้ชมสถาปัตยกรรมอายุ 720 ปี

Share This:

วัดแรกของเมืองเชียงใหม่นักท่องเที่ยวพากันไปกราบไหว้ชมสถาปัตยกรรมอายุ 720 ปี นักท่องเที่ยวจำนวนมากพากันไกราบขอพระพระแก้วขาวพระคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ซุ้มประตูโขงสูงกว่า 7 เมตรตั้งพระประธานในวิหารที่คงสภาพเดิมเท่าเมืองเชียงใหม่เช่นกัน

ส่วนบรรยากาศที่วัดเชียงมั่น พร้อมกับการสร้างเมืองเชียงใหม่อายุ 720 ปี เนื่องแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ พากันไปกราบไหว้พระขอพรเนื่องในวาระครบ 720 ปี การสร้างเมืองเชียงใหม่ และในวันปีใหม่ไทย นับว่าความเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เป็นวัดแรกๆ ที่จะต้องเดินทางไปเที่ยวสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาเก่าแก่ เพราะเป็นวัดแรกวัดที่สร้างพร้อมกับเมืองเชียงใหม่สมัยพญาเม็งราย ได้ก่อสร้างวัดนี้ขึ้นมาเป็นวัดของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งทุกอย่างยังคงความเก่าแก่ไว้ได้โดยเฉพาะซุ้มประตูโขง เป็นซุ้มอยู่ในพระวิหาร สร้างด้วยปูนปั้นเอาและลวดลายแบบล้านนา มีความสูงถึงยอดฉัตร 7 เมตร เป็นวัดเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีแบบนี้ และคงสภาพไว้ใกล้เคียงเมื่อสมัยสร้างเมืองเชียงใหม่แต่ก็เก่าแก่ไปตามอายุเวลา
นอกจากนี้มีพระเจดีย์แห่งเดียวมีช้างล้อมรอบ 15 ช้าง เป็นพญาเม้งรายก่อสร้างขึ้นมาเช่นเดียวกัน และมีพระที่สำคัญขององค์อยู่พระวิหารด้านข้าง พระแก้วขาว หรือพระเสตังคมณี พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นด้วยมือปฎิมากรรมชาวละโว้ หรือขอม (ลพบุรี) ซึ่งผู้ที่มาเมืองเชียงใหม่จะต้องเดินทางไปกราบไหว้เช่นเดียวกันวัดสำคัญอื่นเช่นวัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดเจดีย์หลวง วัดพระสิงห์
วัดเชียงมั่น วัดที่เก่าแก่ที่สุดในตัวเมืองเชียงใหม่และถือเป็นวัดแห่งแรกในเขตกำแพงเมืองเชียงใหม่60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่
ศิลาจารึกวัดเชียงมั่นพุทธศักราช 2124 จารึกไว้ว่า “ศักราช (จ.ศ.) 658 (พ.ศ.1839) ปีรวายสัน เดือนวิสาขาออก 8 ค่ำ ขึ้น 5 ไทยเมืองเปล้า ยามแตรรุ่งแล้ว สองลูก นาฑี ปลายสองบาทน้ำ ลัคคนาเสวยนวางค์ประหัส ในมีนยะราศี พญามังรายเจ้า พญางำเมือง พญาร่วง ทังสามคน ตั้งหอ นอนในที่ไชยภูมิ ราชมณเฑียร ขุดคือก่อตรีบูรทั้งสี่ด้านและก่อเจติยะทัดที่นอนบ้านเชียงมั่น ในขณะยาม เดียวนั้น ที่นั้นลวดสร้างเป็นวัด หื้อทานแก่แก้วทังสามใส่ชื่อว่าวัดเชียงหมั้น “วัดเชียงมั่น” อยู่ถนนราชภาคินัย อำเภอเมือง เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในตัวเมืองเชียงใหม่ เมื่อพญามังราย สร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ. 1839 พระองค์ทรงยกพระตำหนักเชียงมั่น ถวายเป็นพระอารามให้ชื่อว่า “วัดเชียงมั่น” วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญของเชียงใหม่ คือ พระเสตังคมณี หรือ พระแก้วขาว องค์พระแก้วขาวนั้นในอดีตกาลเป็นพระพุทธรูปสำหรับบูชาประจำพระองค์ของพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ผู้ครองนครหริภุญไชยและพญามังรายมหาราช ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์มังรายผู้สถาปนาอาณาจักรล้านนา

พระแก้วขาวถือเป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์ของพระนางจามเทวี โดยเมื่อพระนางจามเทวี พระราชธิดาของเจ้ากรุงละโว้ เสด็จมาครองเมืองหริภุญไชย ก็ได้อัญเชิญพระแก้วขาวจากเมืองละโว้มายังเมืองหริภุญไชย มาเป็นพระพุทธรูปบูชาประจำพระองค์ด้วย พระแก้วขาวจึงได้มาประดิษฐานอยู่ในนครหริภุญไชยตั้งแต่บัดนั้น ต่อมาเมืองหริภุญไชยได้ถูกพระญามังราย ยกกองทัพมาปราบ เมืองหริภุญไชยทั้งเมืองถูกเพลิงไหม้จนพ่ายแพ้ แต่หอพระแก้วขาวเป็นเพียงจุดเดียวที่ไม่ถูกเพลิงไหม้ตามไปด้วย
ด้วยความศรัทธาในปาฏิหาริย์นั้น พระญามังรายจึงได้อัญเชิญพระแก้วขาวมาประดิษฐาน ณ ที่ประทับของพระองค์ และทรงเคารพสักการะพระแก้วขาวเป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์ตั้งแต่นั้น ส่วนพระแก้วขาวก็ได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถคุ้มครองป้องกันอันตรายและอำนวยความสุขสวัสดิ์แก่ผู้ที่เคารพสักการะด้วยเช่นกัน
พระญามังรายสร้างนครเชียงใหม่เป็นราชธานี เมื่อปีพุทธศักราช 1839 หลังจากที่สร้างเมืองเชียงใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว พระองค์จึงได้สร้างพระเจดีย์คร่อมทับหอนอนที่พระราชนิเวศน์ที่ประทับชั่วคราวนั้นเสีย เพราะทรงดำริว่า “ที่แห่งนี้เป็นหอนอนของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน เกรงจะเป็นเสนียดจัญไรแก่ผู้นอนทับในภายหลัง” อีกทั้งยังได้สร้างวัดขึ้นในที่แห่งนี้ด้วย นั่นก็คือ “วัดเชียงมั่น” ซึ่งถือเป็นวัดแรกที่สถาปนาขึ้นในนครเชียงใหม่อีกด้วย

Comments

comments