มอบใบอนุญาตผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับรมผลไม้สด

Share This:

รองเลขาธิการสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มอบใบอนุญาตผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับรมผลไม้สดด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ภาคเหนือ-ตะวันออก ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานกว่า 200 ราย

-ที่โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ นายอานัติ วิเศษจนา รองเลขาธิการสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เดินทางมามอบใบอนุญาตผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับรมผลไม้สดด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ภาคเหนือ-ตะวันออก ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานกว่า 200 ราย พร้อมเปิดเผยว่า การดำเนินการออกใบอนุญาตให้กับผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับว่าด้วยหลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้ด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 โดยล็อตแรกได้มอบใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการโรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับลำไยและลิ้นจี่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ,ลำพูน,ตาก,และกำแพงเพชร จำนวน 90 ราย และผู้ประกอบการโรงรมในพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 29 ราย ขณะเดียวกันยังได้ขึ้นทะเบียนและมอบใบอนุญาตให้กับผู้ส่งออกสินค้าลำไยและลิ้นจี่ตามมาตรฐานบังคับดังกล่าวจำนวน 90 ราย จำนวนรวมทั้งสิ้น 209 ราย
-สำหรับใบอนุญาตตามมาตรฐานบังคับนี้มีอายุ 3 ปี ซึ่งตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ผู้ส่งออกและผู้ประกอบการโรงงานทุกแห่งต้อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในมาตรฐานบังคับดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ก่อนที่จะส่งออกลำไยและลิ้นจี่สดทุกครั้ง ผู้ส่งออกจะต้องแจ้งการส่งออกโดยยื่นแบบฟอร์มพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่ มกอช. หรือด่านตรวจสินค้าเกษตร และสามารถยื่นผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้คือ http://tas.acfs.go.th และในวันที่ 25-29 เมษายน 259 มกอช. ได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจันทบุรี เพื่อมอบใบอนุญาตตลอดจนให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตามมาตรฐานบังคับ เพื่อ้ตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการโรงรมและผ้ส่งออกในพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์

Comments

comments