เชียงใหม่ มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับองค์กรเครือข่ายจัดงาน มหกรรม อาหารรักษ์ป่า เพื่อสร้างความตระหนักต่อผู้บริโภคในเมืองเชียงใหม่ ให้เข้าใจในเรื่องการมีส่วนร่วมดูแลป่า

Share This:

2435ที่ลานก้ามปู โครงการจริงใจ มาร์เก็ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับองค์กรเครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายต้านโลกร้อน สมาคมศูนย์ร่วมการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาในประเทศไทย-IMPECT, หน่วยงานพัฒนาและบริการสังคม สภาคริสตจักรในประเทศไท-CCT, มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา และเชฟน้อย กินเปลี่ยนโลก จัดมหกรรมอาหารรักษ์ป่าขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อผู้บริโภคในเมืองเชียงใหม่ ในการดูแลรักษาป่า และสนับสนุนให้เกิดช่องทางตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยสร้างรายได้ทดแทนรายได้จากการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวที่ก่อให้เกิดปัญหา สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาหมอกควันและการชะล้างพังทลายของดินบนพื้นที่สูง ภายในงาน มีการจัดทำ สาธิต ให้ชิมเมนูอาหารที่ทำจากข้าวดอย อาหารบุฟเฟต์ ราคาประหยัด ที่ทำจากพืชผักและเนื้อสัตว์ท้องถิ่นที่ผลิตจากพื้นที่สูง โดยฝีมือแม่ครัวจากชุมชนในเมือง แม่ครัวโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา และทีมงานเชฟน้อยกินเปลี่ยนโลก การสาธิตการทำอาหาร เมนูหลากหลายจากข้าวดอย ข้าวพันธุ์ท้องถิ่น ที่มีจุดเด่นเฉพาะตัว ทั้งความนุ่ม หอม และหลากหลายสีสัน สาธิตการทำน้ำพริกสูตรต่างๆ จาก พริกกะเหรี่ยง และน้ำพริกหลากหลายชนิดจากกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง การแสดงดนตรีโฟล์คซอง และดนตรีพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น ม้ง กะเหรี่ยง อาข่า ฯลฯ ในงานมีการแสดงนิทรรศการภาพถ่าย ภาพเขียน และเรื่องเล่าจากผู้หญิงต้นน้ำ ร้านขายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากผู้หญิงต้นน้ำ ทั้งอาหารท้องถิ่น พืชผัก สมุนไพร ของหากินยาก ผ้าภูมิปัญญาหลากหลายชนเผ่า งานจักสาน จากดอยสูง จำหน่ายและให้ชิมกาแฟจากดอยสูง ซึ่งเป็นกาแฟสดคั่วบดใหม่ จากผู้ปลูกถึงมือคน จากดอยม่อนล้าน ดอยอินทนนท์ ดอยม่อนจอง ดอยภูแว-ภูพยัคฆ์ ฯลฯ และ ร่วมฟังเวทีเสวนาการสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นน้ำ 000000000จบ000000000

 

ทีมข่าว presspeople รายงาน

Comments

comments