โครงการสืบสานประเพณีล้านนาพลังศรัทธาของชุมชนสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2559

Share This:

ที่ บริเวณ ลานสิงห์คู่ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็น ประธานการแถลงข่าว โครงการสืบสานประเพณีล้านนาพลังศรัทธาของชุมชน ในงาน สรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2559 โดยเชิญชวนประชาชนพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยว ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน ในงานทำบุญสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งจะ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 20 พฤษภาคม 2559 ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่าองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งของจังหวัดลำพูน เป็นจอมเจดีย์องค์หนึ่งในจำนวน 8 แห่งของประเทศไทย , เป็นพระธาตุประจำปีของคนที่เกิดปีระกา เป็นองค์เจดีย์เก่าแก่ สร้างในสมัยพระเจ้าอาทิตยราช พระบรมธาตุหริภุญชัยเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของประชาชน โดยทั่วไป ซึ่งประเพณีสรงน้ำธาตุเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ เป็นที่สนใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง ที่ยึดถือและปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสักการะพระบรมธาตุ ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ของวัดพระบรมธาตุหริภุญชัยและนับเป็นโบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวลำพูนและชาวพุทธทั่วไป เพื่อสักการะพระบรมอัฐิธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นการบูชาเสาหลักเมือง ทั้งนี้เพราะ
ประชาชนชาวลำพูนถือว่า เจดีย์พระบรมธาตุหริภุญชัยเป็นเสาหลักเมือง จึงได้ประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งก็ถือเป็นการทำบุญเสาหลักเมืองลำพูนด้วย จังหวัดลำพูนจึงขอเชิญชวน ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญสืบสานประเพณีเก่าแก่ ของจังหวัดลำพูน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตาม วัน และ เวลา ดังกล่าวโดยทั่วกัน .

Comments

comments