คุมประพฤติจังหวัดลำพูนร่วมกับเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จัดกิจกรรม “ขนบุญขึ้นดอย ตามรอยครูบา”

Share This:

ที่ สำนักสงฆ์ดอยขะม้อ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานเปิดโครงการบริการสังคม “ขนบุญขึ้นดอย ตามรอยครูบา” ช่วยกันขน เหล็กเส้น หิน ทรายและน้ำ ขึ้นบนยอดดอยขะม้อ เพื่อร่วมสร้างศาลาปฏิบัติศาสนกิจสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนร่วมกับเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ได้จัดกิจกรรมสร้างความดี สะสมบุญ กับศาสนสถานอันศักดิ์สิทธ์ ของชาวลำพูนและชาวล้านนา จัดโครงการบริการสังคม “ขนบุญขึ้นดอย ตามรอยครูบา” เพื่อเป็นการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนให้กลับตนเป็นพลเมืองดีและคืนคนดีสู่สังคม โดยการทำงานบริการสังคม ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทำงานสาธารณตอบแทนให้กับสังคม เป็นการสร้างความภูมิใจในการทำความดี ให้รู้สึกตะหนักในคุณค่าของตนเอง ส่งผลให้สังคมได้รับประโยชน์และให้การยอมรับผู้กระทำผิดมากขึ้น

ทั้งนี้ ปัจจุบันบนยอดดอยขะม้อ กำลังมีการจัดสร้างศาลา เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจของทางวัดและผู้มีจิตแสวงบุญ แต่การก่อสร้างต้องอาศัยแรงจากประชาชน มาช่วยในการขน วัสดุอุปกรณ์ เช่น เหล็กเส้น ,หิน,ทรายและน้ำ เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างซึ่งการก่อสร้างยังไม่คืบหน้ามากนักด้วยอุปสรรค์ในการขนวัสดุอุปกรณ์ ขึ้นดอยซึ่งมีระยะทาง 4.5 กิโลเมตร มีบันไดทั้งหมด 1,749 ขั้น