เร่งปั้น 240 Startup ภาคเหนือสร้างมูลค่ากระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 1,200 ล้านบาท

Share This:

สนช. จับมือ สอว. และเครือข่ายพันธมิตร รุกสร้างผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรมรุ่นใหม่นำร่องภาคเหนือ คาด 4 ปี ปั้น 240 Startup สร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 1,200 ล้านบาท เป็นการเพิ่มโอกาสอีกช่องทางเพื่อช่วยเหลือ ภัยแล้งรุนแรงปีนี้ด้วย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ร่วมกับสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เปิดตัวโครงการ “Northern Innovative Startup” เพื่อเร่งกระตุ้นและสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรุ่นใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเป็นตัวขับเคลื่อนให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานและได้ กล่าวว่า เป็นการต่อยอดจากงาน Startup Thailand 2016 ที่จัดขึ้นกาอนหน้านี้ ที่ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย จึงเดินหน้าขับเคลื่อนสร้าง Startup ในระดับภูมิภาคขึ้นโดยนำร่องที่ภาคเหนือคือโครงการ “Northern Innovative Startup” ซึ่งจะสนับสนุนและสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-up)ให้ได้ 240 ราย ในระยะเวลา 4 ปี (ปี ’59 – ’63) จากนี้ ซึ่งปีแรกนี้นำร่อง 30 ราย คาดว่า ในระยะเวลา 4 ปีดังกล่าว จะทำให้มีผู้ประกอบการนวัตกรรมรายใหม่ที่มีศักยภาพสูงในภาคเหนือที่มูลค่าธุรกิจเบื้องต้นเฉลี่ยอย่างน้อยรายละ 5 ล้านบาท หรือรวมทั้งหมดกว่า 1,200 ล้านบาท และ ปีนี้ปัญหาภัยแล้งรุนแรง จึงเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะมาเพิ่มโอกาสและช่วยเหลือประชาชนหรือผู้ประกอบการอีกทางหนึ่งด้วย