ทหาร และชาวบ้าน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ร่วมกันก่อสร้างรางระบายน้ำลำเหมือง

Share This:

ทหาร กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 7 จ.ลำพูน ร่วมกับ ชาวบ้าน หมู่ 8 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ก่อสร้าง “ รางระบายน้ำลำเหมือง ” เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ การส่งน้ำจากฝายลำน้ำแม่ลอบ เข้าสู่พื้นที่การเกษตร ทำให้เกษตรกร , ชาวบ้าน จำนวน 52 ราย ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูก 150 ไร่ มีน้ำสำหรับทำการเกษตร ในช่วงหน้าแล้งประชาชนในเขต ตำบลป่าพลู ที่ ประกอบอาชีพเกษตรกร และมีความเดือดร้อน เกี่ยวกับ ปริมาณน้ำ ที่ใช้ในการเพาะปลูก เนื่องจากระบบลำเหมืองส่งน้ำจากฝายลำน้ำแม่ลอบ เป็นดินที่ดูดซับน้ำ ทำให้เกษตรกรประสบปัญหา น้ำทำการเกษตรไม่เพียงพอ ทหาร กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 7 จ.ลำพูน และ ชาวบ้าน จึงร่วมกันก่อสร้าง รางระบายน้ำลำเหมืองเพื่อเกษตรแบบคอนกรีต ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึก 80 เมตร ระยะทาง 250 เมตร เพื่อให้การระบายน้ำ และ การส่งน้ำจากฝายลำน้ำแม่ลอบ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยในการก่อสร้าง ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ จาก ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ภายหลังปรับปรุงแล้วเสร็จ เกษตร จำนวน 52 ครัวเรือน ต่าง ได้รับประโยชน์ จากการดำเนินโครงการ ทำให้มีน้ำเพื่อ การเพาะปลูกพืช ในช่วงหน้าแล้ง อย่างเพียงพอ

Comments

comments